ภาษาไทย | English‹ First  < 507 508 509 510 511 512 513 514 515 >  Last ›
การเร่งความเก่าข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเทคนิคการอบลดความชื้นแบบเมล็ดข้าวไหลคลุกเคล้า
รดา อิ่มศิลป์,กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์,อารีรัตน์ อิ่มศิลป์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม AUTODESK® REVIT® MEP 2015
ณัฐพงค์ ชูบัวทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
ผลของออสโมไพรมมิงและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความงอก ความแข็งแรง การตั้งตัวของต้นกล้าและการรั่วไหลของสารจากเมล็ดพันธุ์กุยช่าย (Allium tuberosum Rottl. ex spreng)
ไพศาล อยู่พงศ์ศัลย์,ทรงยศ ตันพิพัฒน์,อารมย์ ศรีพิจิตต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การพัฒนาแผ่นยางรองรางรถไฟจากยางคลอโรพรีนผสมยางธรรมชาติ
กวิน สุวรรณกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การใช้ NAA และ IBA เพื่อส่งเสริมการออกรากของกิ่งปักชำนางแย้ม
มนตรี ธนสมบัติ,เจษฎา ศิวบุรินทมิตร์,พงศ์การ พงศ์พัฒนะนุกุล,กฤษณา กฤษณพุกต์,เสริมศิริ จันทร์เปรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ประสิทธิภาพสารสกัดจากขมิ้นชันร่วมกับการใช้ Bacillus thuringiensis และ Nuclear Polyhedrosis Virus เพื่อป้องกันหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) ในการปลูกหอมแดง
สามารถ ใจเตี้ย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การออกแบบและการวิเคราะห์รหัสแอลดีพีซีแบบ q-ary และอัลกอริทึมการถอดรหัส
เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง
วัลลภา อินทรงค์,วิชัย พันธนะหิรัญ,สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ความเป็นพิษของไกลโฟเสทและการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์
ภัทรารัตน์ เทียมเก่า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห้ดฟางด้วยระบบเตาผลิตไอน้ำแบบประหยัดพลังงานและลดมลพิษให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเห็ดตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช,ลือพงษ์ ลือนาม,ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ข้าว (Pyricularia grisea) ที่เก็บรวบรวมในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR
นงลักษณ์ เภรินทวงค์,นวรัตน์ ใจหอม,สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธัญวรรณ ก.ศรีสุวรรณ,ธำรงค์ เมฆโหรา,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
‹ First  < 507 508 509 510 511 512 513 514 515 >  Last ›
34.237.76.91