ภาษาไทย | English < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last ›
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเทกับคุณสมบัติของคอนกรีต
ณัฐพล ตระกูลวงศา,จุลภัทร ธัญลักษณ์เดโช,ชานุวัฒน์ รักษายศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เครื่องเขย่าถุงเลือดแสดงผลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
กัณฐิกา มหัจฉริยานุศาสน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของพืชก่อนและหลังปรับสภาพ
อรรัมภา วรคันธ์,ฐาปนี สิงห์ถม,ภัทรภรณ์ พหุโล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
อุปกรณ์การตรวจวัดแบบกระดาษสำหรับหาปริมาณกรดยูริกในปัสสาวะอาศัยหลักการตรวจวัดทางสี
อรุณี ตรีชัย,พรรณราย มงคลภักดิ์,อนุสรา แก่งจำปา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
กระบวนการเผาผนึกแบบเย็นในวัสดุเซรามิกซีเรียมออกไซด์ ผลของอุณหภูมิและเวลาที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางไฟฟ้า
สุดาพร สุนทร,พรไพลิน กรุดสุพัฒน์,วิรินทร์ บวรสมสฤษดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาและหาแนวทางเสริมเสถียรภาพของลาดคันคลองดิน คลองเปรมประชากร จ.ปทุมธานี
อัฑฒ์ธนัท ทรงศิริ,พิณกนก พินไทยสง,อนันต์ แซ่ลี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
พฤติกรรมการปลดปล่อยกรดชาลิไซลิกจากฟิล์มไฮดรอกซีเอทิลอะคริลไคโตซานและอัลจิเนตสำหรับใช้เป็นแผ่นปิดแผล
สุกฤตา เทศพันธุ์,นิรชา ธรรมเตโชดม,ปาณิสรา อมรึก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การวิเคราะห์หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในลวดอัดแรงของอาคารคอนกรีตอัดแรงที่มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
ศุภกฤต เสมอวงษ์,เพิ่มสกุล วรรณกิตติ,เมธาสิทธิ์ เสนเกลี้ยง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาสมบัติเชิงกลของไฮโดรเจลจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์/เจลาติน/มอนต์มอริลโลไนต์
รวิษฎา ศรีทอง,กรระวี ศรีสุมา,ธนัชชา จารุพัฒนเดช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบวางแผนการใช้ประโยชน์จากขบวนรถ
อิทธิกร ทองคำเจิม,รัตชาพงษ์ ประจำวงษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เครื่องมือวัดความชื้นในดิน...ฝีมือคนไทย
อภิรดี ปิ่นทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การมอดูเลตสัญญาณ QPSK ที่มีการเปลี่ยนเฟสแบบต่อเนื่องโดยอาศัยเทคนิคเฟสล็อคลูป
เลอสรรค์ กิรสมุทรานนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last ›
54.147.29.160