ภาษาไทย | English‹ First  < 299 300 301 302 303 304 305 306 307 >  Last ›
การดัดแปลงและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีลิคควิดโครมาโทกราฟฟีในการวิเคราะห์ปริมาณเตตราชัยคลินและอนุพันธ์ในกุ้ง
นภาวรรณ ตุ้มสังข์ทอง,ตติย สีหร่าย,วริพัสย์ อารีกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การพัฒนาสูตรสบู่เหลวและสบู่ก้อนผสมผสารสกัดจากแห้วจีน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
อพัชชา จินดาประเสริฐ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
ไพฑูรย์ พิมดี,นเรศ คงเปี่ยม,รวีวรรณ ชินะตระกูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณญาดา ณ นคร,พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์,ไพฑูรย์ พิมดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
สภาพและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต ของพนักงานฝ่ายไฟฟ้า และเครื่องกลท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พิเชฐ จอมคีรี,เลิศลักษณ์ กลิ่นหอม,ไพฑูรย์ พิมดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
สภาพการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ธนาพจน์ ศรีคำเวียง,วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์,เลิศลักษณ์ กลิ่นหอม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
พฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
อภิชาติ พูลสวัสดิ์,เลิศลักษณ์ กลิ่นหอม,รวีวรรณ ชินะตระกูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
โครงการออกแบบชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์โฟล์คสวาเกน รุ่น Beetle type 1
ชุมนุมพร สวัสดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
พฤติกรรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 สังกัดกรุงเทพมหานคร
วิลาวัณย์ กุละศรีธงชัย,พรรณี ลีกิจวัฒนะ,ไพฑูรย์ พิมดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ผลกระทบเชิงบวกจากการปฏิบัติตามระเบียบ RoHS ต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ศิริกัลยา วรรณโพสพ,อตินุช กาญจนพิบูลย์,จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ปัญหาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
วลัยพร วชิรดุสิต,เลิศลักษณ์ กลิ่นหอม,ไพฑูรย์ พิมดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ปัญหาการใช้งานระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการลา
สุภา เพ็ชรยิ้ม,รวีวรรณ ชินะตระกูล,เลิศลักษณ์ กลิ่นหอม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
‹ First  < 299 300 301 302 303 304 305 306 307 >  Last ›
54.243.17.113