ภาษาไทย | English < 1 2 3 4 5 6 7 8 >  Last ›
คุณลักษณะของครูสอนวิชาเกษตรในยุคปฏิรูปการศึกษาตามความคิดเห็นของนักเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ภิรมย์ ศรีเสมอ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การลดปริมาณไขมันในขบวนการผลิตเค้กเนยแช่แข็ง
ภาษิณี ศรีไสยเพชร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การสกัดเส้นใยจากผักที่เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นส่วนผสม ในคุกกี้
ภาวิณี ภักดีวงษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
อิทธิพลของน้ำตาลที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะในโรงเรือน
สุติมา ลุลอบ,ภาวิณี ปุ้ยพล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การทดสอบคุณสมบัติทางชีวภาพของ Chaetomium spp. และ chaetomella spp. ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก มะม่วงและส้ม
ภาวิณี นิ่มมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ขนมขบเคี้ยวจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผสมสมุนไพร
ศิริพักตร์ อนุวารีพงษ์,ภัสณัณ เลิศพิทักษ์พงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การสำรวจโรคของฝรั่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ฟ้าคนึง ธรรมฉัตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
กรรมวิธีการผลิตเนื้อเทียมจากหัวบุก
ไพโรจน์ ยางนอก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาการเตรียมและคุณสมบัติของฟิล์มบางนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยระบบกระบวนการโซล-เจล
พรรณา บุระดา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
Adjusted spherical harmonic model and data aggregation for ionospheric vertical total electron content map over Thailand
Somjai Klinngam
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การวิเคราะห์ความนำของของเหลวโดยใช้ฮอล์เอฟเฟกต์เซนเซอร์บนพื้นฐานทางคุณสมบัติของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ศิวกร ศอกจะบก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การประเมินการสำรวจชั้นดินเพื่อหาจุดอ่อนไหวต่อการพิบัติสำหรับถนนเลียบคันคลอง
ปุณณวิช ปานกลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >  Last ›
54.243.17.113