ภาษาไทย | English < 1 2 3 4 5 6 7 8 >  Last ›
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มีต่อโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ปีการศึกษา 2539
ยุทธศาสตร์ เดชศิริ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
อุปกรณ์ประกอบการสอนเรื่องเครื่องฟักไข่ขนาดเล็ก
มู่เราะ อนันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
แนวทางการป้องกันกำจัดแมลงสาบอเมริกัน (Periplaneta americana(Linn.) โดยใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด
สุริยันต์ รัตนนาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ทัศนคติของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีต่อการส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรในตำบลทับสะแกอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2541
สุรินทร์ ศรีวรทัยรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์วณิชย์มาใช้เป็นช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจร้านจัดดอกไม้
ธนา เหลืองอุดมชัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
อิทธิพลของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ออายุการเก็บรักษาลำไย
สุรัตน์ ฉาไธสง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือในรูปของเส้นใยในวัตถุดิบทางการเกษตรต่างๆ
ปิยะพร ธรรมชาติ,ธนัญวัฒน์ สิงห์รุ่งเรือง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษากกพันธุ์พื้นเมือง 2 พันธุ์ในสภาวะการขาดน้ำ
ไมตรี รัตนผ่องศิริ,ธนวัฒน์ ชูช่อ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การใช้ Trichoderma harzianum PCo1 ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora parasitica และ phytophthora palmivora
ธนภักษ์ อินยอด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของ GA ต่อพัฒนาการของข้าวโพดเทียน
ธนรัตน์ ตู้สมบัติ,ธนพงศ์ เลิศวิทยากุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ลักษณะและความอุดมสมบูรณ์ของหน่วยดินคล้ายชุดดินท่าใหม่ที่ใช้ปลูกทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี
เทิดศักดิ์ ปานดำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาผลของปัจจัยในการผลิตวิตามินบี 12 จากน้ำทิ้งโรงงานผลิตซอสถั่วเหลืองโดยเชื้อ Propionibacterium freudenreichii (TISTR 446)
ศิริเพ็ญ เชิญชัยวชิรากุล,เทพสิทธิ์ ผดุงโยธี,ธีรยุทธ หอมทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >  Last ›
44.211.117.197