ภาษาไทย | English‹ First  < 280 281 282 283 284 285 286 287 288 >  Last ›
การพัฒนาหมึกพิมพ์พลาสติซอลจาก EVA/NR และ EVA/ENR สำหรับงานพิมพ์สกรีน
ประวิทย์ อาณัตินานนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินามเชิงลบด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดวิธีของเบส์และวิธีมาร์คอฟเชนมอนติคาร์โล
อัญมณี กุมมาระกะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งบนตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับซิลิกาที่ส่งเสริมด้วยรูทีเนียม
นพพร สิริสายพิรุณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก Mg₂Si โดยใช้สารตั้งต้น SiO₂ สกัดจากแกลบ
พลกฤษณ์ โค้วเจริญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของสามประชากร
จิรภา โคมเดือน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การศึกษาออพทิคอลสเปกโทรสโครปีจากสีย้อมไวแสงร่วมกับอนุภาคโลหะขนาดนาโน
ณิชากร บูลพิภพอนันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การตรึงเซลล์สาหร่ายสีเขียว Tetraspora sp. CU2551 ในอัลจิเนตเพื่อการผลิตไฮโดรเจน
ธนาภรณ์ มาศวรรณา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การเตรียมการพิสูจน์เอกลักษณ์และสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียของแผ่นยางธรรมชาติผสมอนุภาคนาโนซิลเวอร์และกราฟีนออกไซด์
วรท ประสานเสียง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
ผลของกลูตารัลดีไฮด์ต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งท้าวยายม่อม
อัจจิมา สุทธิชูจิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
น้ำมันชีวภาพชนิดใหม่จากน้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ดัดแปรสำหรับยางธรรมชาติ
สุพรรณภางค์ รักษาวงค์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การศึกษาสารต้านการลามไฟระบบอินตูเมสเซนต์ชนิดใหม่ที่เตรียมได้จากเปลือกหอยแมลงภู่สำหรับไม้พลาสติกคอมโพสิต (WPC)
สุธิดา แช่มชื่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การสืบค้นตัวแปรอิเล็กโตรสปินนิงสำหรับสารผสมแป้งและเพคติน
รนกฤต ไชยสุวรรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
‹ First  < 280 281 282 283 284 285 286 287 288 >  Last ›
3.95.63.218