ภาษาไทย | English < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงของวัสดุประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์ ซีเรียมออกไซด์ คอปเปอร์ออกไซด์ และนาโนซิลเวอร์เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซค์เป็นเชื้อเพลิง
พิเชษฐ์ เกิดสมบูรณ์,ปิยะ สรณาคมน์,มณฑล แสงสว่าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม โดยใช้เกลือฟอสเฟตบนอะลูมิน่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์
อุบลวรรณา วะริวงศ์,ธวชินี ฝนทั่ง,อรณิชา สรวงประดิษฐ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การหาปริมาณครีอะตินินในปัสสาวะโดยใช้อนุภาคทองนาโนซึ่งเตรียมจากแผ่นทองคำเปลวเป็นเซนเซอร์ในการตรวจวัดทางเคมี
พิมพ์มาดา อ้อยบำรุง,คณิศา ทิพย์อนันตกุล,ปริญญา เถาทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากชาจากอุตสาหกรรมการผลิตชาเขียวพร้อมดื่มมาเป็นวัสดุปลูก
ชลิตา เสือเงิน,ธีรพล แสงทอง,พินทุสร อึ้งสุวรรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การปรับปรุงสมบัติการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์มพอลิโพรพิลีน
รินรดา ทองแกมแก้ว,ธัญชนก หงสกุล,มัลลิกา เถียรประภากุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การสกัดน้ำมันจากกากกาแฟ
ภัคจิรา ปัจฉาพร,จิตบุณย์ เชียรวิชัย,พิชชาภา บำรุงวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
หลักการทำงานของเครื่องเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์และวิธีการเลือกสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ธนากาญจน์ ชายเดช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเปรียบเทียบโครงสร้างและคุณสมบัติเชิงแสงใน PLA/PVA ที่ผสมกับ TiO₂ และ ZnO โดยการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต
พัดชาภรณ์ สุดสุวรรณ,ปวีณ์สุดา จันทร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การพัฒนาฟิล์มบางแทนทาลัมออกไซด์บนโพลีไดเมทิลไซลอกเซน ด้วยเทคนิคดีซีแมกนีตรอนสบัตเตอริงเพื่อใช้งานด้านเซนเซอร์เชิงแสงแบบยืดหยุ่น
ศศิภรณ์ บุญวิจิตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การบำบัดน้ำเสียหล่อเย็นจากอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร
ณิชา อุทิศานนท์,จุฑาลักษมณ์ บุญฤทธิ์,ฑิฆัฆพร สุดสาคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การจัดการกากไขมันจากเศษอาหาร โดยกระบวนการทำปุ๋ยหมัก
สุทธิดา บัวขม,ปชาบดี มาทรัพย์,พรชนก หัตถภูมิเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเตรียมและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ เคลือบบนพอลิยูรีเทนโฟมสำหรับการแยกน้ำ-น้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ
พรนรินทร์ อินทะพิมพ์,จุฑาลักษณ์ ภาระพฤติ,จุรีรัตน์ บุญมาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
54.226.36.60