ภาษาไทย | English < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
เครื่องล้างรถหยอดเหรียญแบบบริการตัวเอง
อารักษ์ ร่มพา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบแนะนำภาพยนตร์โดยการทำเหมืองข้อความจากคำวิจาร์ของผู้ชม
อุุษนิษา เถาว์โท,ฉัฐเมศร์ พูลทรัพย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบอควาโปนิกส์อัตโนมัติ
ชยากร แซ่ตั้ง,จิรกฤต พึ่งขยาย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบการจองที่จอดรถยนต์ภายในอาคารผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วิกรม สัมพันธรัตน์,วรรณทิพย์ ภิญโญพาณิชย์การ,วริษฐา ลัภย์ธัญบูรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบสวิทชิ่ง
วสันต์ ฤดีเกียรติธำรง,ศิวัช สันติมุนินทร์,วรินทร์ บริบูรณ์วิจิตศีล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบบ้านอัจฉริยะบนพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
ศุภกฤต นิลเกษร,ภาณุพงศ์ อังคสุวรรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบตู้จ่ายน้ำมันบริการตนเอง
วีรภัทร บัวชื่น,ยสินทร ธนบุญสมบัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบตรวจวัดอัตราการหายใจเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยรังสี
วิชานนท์ บุญเทพ,ปรมินทร์ บรรณาพงษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบตรวจจับอุบัติเหตุทางรถยนต์และการแจ้งเตือนโดยใช้การประมวลผลภาพด้วยเหตุการณ์จำลอง
สนั่นฟ้า สิงห์โตทอง,ศุภการ จริยายงค์,สดายุ ตรุณาวงษานนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบตรวจสอบเด็กตกต้างบนรถตู้รับส่งนักเรียน
ปฏิมา สมเลิศ,นูรฮายา สะแลแม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบตอบคำถามแบบหลายตัวเลือกสำหรับห้องเรียนกลับทาง
อัญชลี ใจซื่อ,สุภชา เชื้อบุญชัย,เสฏฐวิชญ์ สุกิจพิทยานนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงซีเรียมออกไซด์/รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์/ไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเชื้อเพลิง
ปัญญตา คงมั่น,ปิยาลักษณ์ ไปปลอด,เสาวนีย์ ประกอบมิตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
54.147.29.160