ภาษาไทย | English < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
การศึกษาและสำรวจเชื้อราในอ้อยคั้นน้ำเขตอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
สุริศา ศิริเทพทวี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เชอร์เบทจากกากฝรั่ง
นัสวรรณ เสรฐภักดี,ศิรินุช จงจิตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สไลด์ประกอบคำบรรยายสำหรับสอน เรื่อง กรรมวิธีการผลิตแฮม
นันทพา พรโสภณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
นันทนา ภิญญาคง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
พีนัทบาร์เสริมถั่วเหลือง
นวลจันทร์ อินทร์นอก,ยุราวรรณ ไมคะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาการจัดการฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ กรณีศึกษา : ฟาร์มแสนสุข ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
นลินี มิ่งมณี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การใช้ประโยชน์จากดินบ่อกุ้งทิ้งร้าง
นฤมล อึ๊งพลาชัย,ภาวิณี เกิดฤทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สไลด์ประกอบคำบรรยาย เรื่อง กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร
นฤมล ภู่บำรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การลดอุณหภูมิช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวายขาว Wonder (Dendrobium Wonder) เพื่อยืดอายุการปักแจกัน
นฤมล ตั้งประเสริฐกุล,สิธามาส ผลวิมลธรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเก็บฝรั่งเพื่อการแปรรูปเป็นน้ำฝรั่ง
สุขฤทัย วรศักดิ์โยธิน,รักพงษ์ ผลเกิด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
พฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลทรายในเขตกรุงเทพมหานคร
รองนาถ ชูพิชัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาการส่งออกผักสดของไทยไปประเทศญี่ปุ่น
ยุพาพร ธานะจิตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
44.211.117.197