ภาษาไทย | English‹ First  < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Last ›
การจัดเก็บข้อมูลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเฮลิโคเนียและดาหลาโดยคอมพิวเตอร์
ปิยะนุช ดรุณวิลาส
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาเหตุจูงใจในการซื้อเสื้อสำเร็จรูปของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อรนิตย์ พรธนาเลิศ,ปิยะฉัตร สงวนทรัพย์,พรพิมล แสงอังคนาวิน,สมิทธิ บุญสนอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การลดการตกค้างของเมทธิลพาราไธออนในผักคะน้าโดยการแช่น้ำนาน 0, 15, 30, 45 และ 60 นาที
สิริศักดิ์ เทียนสุวรรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การทำอาหารเสริมสุขภาพชนิดเวจไมท์จากยีสต์ที่ใช้แล้วในกระบวนการหมักเบียร์
อัญจนา ศรีสวรรค์,ปิยธาริน หล่อศรีศุภชัย,ศภิญญา โชติรัตนฤทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกุหลาบหนูในสารละลายและในดิน
สิริลักษณ์ เหมชาติลือชัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สไลด์ประกอบเสียงสำหรับการสอนเรื่องการเลี้ยงหอยนางรม
สิทธิพงษ์ เรื่อศรีจันทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาสภาวะเหมาะสมในการเพิ่มปริมาณสาหร่าย Chlorella sp.
วนิดา พนายิ่งไพศาล,ปาจารีย์ อินทรทองคำ,พงศ์อนันต์ คงดารา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สไลด์ประกอบเสียงเรื่องการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากจระเข้
สำราญ สิงห์จารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของ Gibberellins (GA) ต่อพัฒนาการของโป้ยเซียน
ปัทมาวดี สัมพันธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การลดอุณหภูมิกุหลาบตัดดอกสีชมพูพันธุ์ White Noblesse (Rosa hybrida var. White Noblesse) เพื่อยืดอายุการปักแจกัน
ศรัญญา ปานสุวรรณ,ณัฐชนัญ บุญรอด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบเชื่อมต่อหัววัดปริมาณทางฟิสิกส์กับไมโครคอมพิวเตอร์
พรอนันต์ มีศรี,ปริญญา ทิพย์ชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาพืชสมุนไพรในสกุล Amomum. บางชนิด : เร่วและเร่วน้อย
สาวิตรี ศรีบุญเรือง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
‹ First  < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >  Last ›
44.211.117.197