ภาษาไทย | English‹ First  < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  Last ›
อิทธิพลของการไถพรวนและการใช้วัสดุคลุมดินที่มีผลต่อปริมาณของวัชพืชในการปลูกพืชหลังนา
ศิริวรรณ จันทร์เกตุ,พนิตา บุญให้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
อิทธิพลของปุ๋ยในระดับเข้มข้นต่าง ๆ ที่มีผลต่อผลผลิตของกะหล่ำดอก
บัญชา บุษราคัมกุล,พนิต วรรณวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดมันอัดเม็ดแข็งเพื่อการส่งออกของประเทศไทย
พนิดา รัตนาถาวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การลดอุณหภูมิหลังการเก็บเกี่ยวดาวเรืองตัดดอก (Tagetes spp.) พันธุ์ Sovereign เพื่อยืดอายุการปักแจกัน
พนารัตน์ ไม่หลงชั่ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาเทคนิคการตรวจวัดชีพจรโดยใช้แสง
รุ่งฤดี ลุ้ยประเสริฐ,ฝั่งน่าน แว่นแก้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
อิทธิพลความเข้มข้นของการฉีดพ่น GA3 ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของงาพันธุ์ร้อยเอ็ด 1
ผจงสุข เนียมประดิษฐ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิพูดได้
ธนภรณ์ ลีลาวัฒนานนท์,ปิยาณี แช่มสะอาด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของวัสดุปลูกและ Trichoderma harzianum ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า
ปิยะวดี เลาหะกุลไพศาล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
มูลเหตุจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาของนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2542
สุดา ทันไธสง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การจัดการระบบคลังและการขายสินค้าของร้านขายส่งเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
สุชาติ สุวพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเปรียบเทียบผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง 4 พันธุ์ที่วิทยาเขตชุมพร
สุชาติ ลำล่อง,อภิชาติ มณีโชติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาการเจริญเติบโตของกล้วยเล็บมือนางสายพันธุ์จากจังหวัดภูเก็ต
สุคนธ์ ชำนาญการ,สุปราณี อินทร์ช่วย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
‹ First  < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  Last ›
3.230.143.213