ภาษาไทย | English‹ First  < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >  Last ›
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมดื่มยูเอชทีในเขตกรุงเทพมหานคร
สุพิณดา คิวานนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ศึกษาความสามารถในการย่อยเนื้อของโปรติโอไลติคเอนไซม์ (ปาเปน) ที่สกัดจากยางมะละกอในระดับปริมาณต่าง ๆ กัน
สุปราณี ผลาผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สไลด์ประกอบเสียงเรื่อง ลักษณะมาตรฐานของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน
สุนิสา วัชรเมฆขลา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การจัดสวนบ้านคุณปิยากร วรเจริญศรี
สุนทรี ว่องวีรวุฒิ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สไลด์ประกอบคำบรรยายสำหรับสอนเรื่องพันธุ์เฮลิโคเนียบางพันธุ์ในประเทศไทย
สุทัศน์ ต่างแขวง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
วีดิทัศน์ประกอบการสอนเรื่องการเลี้ยงไก่เนื้อ
สุทธิพงษ์ หงษ์วิเศษ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาและรวบรวมพันธุ์ขิงที่ใช้เป็นพืชสมุนไพร จำนวน 20 ชนิด
สุทธินนท์ นวนจันทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ทัศนคติของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปี พ.ศ. 2542
สุดารัตน์ ตั้งจาตุรันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สไลด์ประกอบเสียง "การผลิตโป็ยเซียนเพื่อการค้า"
พรพนา สายชนะพันธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของ Paclobutrazol ที่มีผลต่อบานไม่รู้โรยเพื่อปลูกเป็นไม้กระถาง
พรเทพ ท้วมสมบุญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาการทำพอลิเมอร์แบบอิมัลชันของลาเท็กซ์ที่มีสไตรีนเป็นมอนอเมอร์พื้นฐาน (ตอนที่ 1)
วินัย แนวน้อยงาม,พรชัย แสงรุ่งศรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เกษตรชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2539
พยอม ธรรมนารถสกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
‹ First  < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >  Last ›
3.230.143.213