ภาษาไทย | Englishระบบพัฒนาความจำผ่านโลกเสมือนจริง
มณฑล อินทรประสิทธิ์,ภาณุธร พรรณปัญญา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนอัตโนมัติ สำหรับฟาร์มปลานิล
ภณกวินทร์ ทองแท้,ธนวัฒน์ คุณารักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ไอเดียเจน Z ตอบตลาดอาเซียน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การพัฒนาระบบการให้บริการสถานีอัจฉริยะ
เจตนิพัทธ์ วิทยาวงศรุจิ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สุยดยอดผลงานศิลปะโกอินเตอร์อวดสายตาชาวโลกสานฝัน ศิลปินรุ่นเยาว์
นิสิตา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การบริการจัดการร้านอินเตอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล้
เอกพร ใจเพียรทอง,วิรัลสิรี เพิ่มกว่าเก่า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบจัดการการซื้อขายข้าวแบบออนไลน์บนเว็บแอปพลิเคชัน
นภัสสร นิลาศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบทำนายอารมณ์ตามสถานที่จากสื่อสังคมออนไลน์
สิรภัทร อัชชศิริ,สรัล รักวิจิตรศิลป์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
หมวกนิรภัยอัจฉริยะเพื่อการขับขี่จักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
อัครธนพัชรฐ์ ตั้งกิจศิริ,กฤตนนท์ วิเศษชาติ,ศรีโคตร แนวจำปา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ห้องพักอัจฉริยะ
ภานุชา ไทยภักดี,นวพล วงศ์เกษมสรรค์,ภาณุพงษ์ โพธิเวชกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักสูตรปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์เกษตร (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาควิชาเทคนิคเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พรมวัลย์ จันทิมา,ชาคริต อินนะระ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การวิเคราะห์การตลาดทางตรงของธนาคารบนข้อมูลแบบอสมมาตรโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
ภูมิธารา เรืองทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
เครื่องตรวจสอบและคัดแยกคุณภาพของผิวไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด โดยการวิเคราะห์จากภาพ
ศิริวิมล รัตนะชัยมงคล,ปิยวิศว์ ศรีสิม,ปริเมธ ทองภาษี,รัฐพล ไกรตะโม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สจล.โชว์ตึกเซฟพลังงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การจัดการความขัดแย้งของการก่อสร้างชายฝั่ง
พิทยา สอนประสิทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
มิติใหม่การออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
50ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การศึกษาและออกแบบหนังสือภาพประกอบเรื่องศิลปะสถาปัตยกรรมพิ้นถิ่นตลาดบางหลวง ร.ศ.122 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยการประยุกต์ใช้ลายเส้น
ธมลวรรณ พินิจบุตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
กทม.234 ปีกับแผนพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา เปิดไทม์ไลน์ทีมสถาปนิก ต้นปี 60 เริ่มสร้างแน่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การสกัดบีตากลูแคนจากยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces carlsbergensis RU01
ชาคร กิตติศุภพร,พีรพัฒน์ วิทูรปกรณ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 


3.233.239.20