ภาษาไทย | Englishไม้เท้าอัจฉริยะ
ชัชชวิศ โชติมาโนช,กันต์ธีร์ มะรอแม,จำรัส ศรีจันทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการหกล้ม
ศักดิ์นรินทร์ วงษ์เล็ก,หทัยชนก จิตรมงคลกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ระบบตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ยมลพร ปริยเวศม์,ลักษณี เพชรงามแสง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
หน้าต่างอัจฉริยะโดยควบคุมผ่านเซนเซอร์รับแสง
วิษณุ รักษาสัตย์,พริษฐ์พงศ์ ทวิชัยยุทธ,วิริทธิ์พล รักษ์ศรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การออกแบบฐานหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบโมดูลาร์
ชนานันท์ จันทร์เทวี,ตติยา น้อยมี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
หุ่นยนต์กู้ภ้ย
ธีรภัทร กิจการประพันธ์,พรเพชร เทียนนาค,สาโรช ระดมยศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
LED ประหยัดพลังงานด้วยระบบจ่ายไฟอัจฉริยะ
จิรายุ พิทักษ์โรจนกุล,ชัยนิล เมาะราษี,ณัฐชนน หนองช้าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เกมกระดานเชิงปฏิสัมพันธ์ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
วชิรพล สถิรปัญญา,รัฐพงศ์ อภิวัฒน์เจริญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การพัฒนาเกมสำหรับการออกกำลังกาย
นภัทร พลอยสมบูรณ์,สิปปกร ศุภภิญโญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
เกมเสมือนจริงเพื่อความเข้าใจด้านมิติสัมพันธ์
กร อิสระนิมิตร,ทิพากร ธนวรรณรัชต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
อิทธิพลของสารดูดซับเอทธิลีนและเวลาแช่น้ำปูนใสต่อคุณภาพหลังการเก็บรักษาชมพู่พันธุ์เพชรสามพราน
ไตรวรา ศรีเปารยะ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวภายใต้สภาพการจัดการที่แตกต่างกันโดยใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว : รายงานการวิจัย
นิตยา ผกามาศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
สู่่นานาชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การพัฒนาการมอดูเลตความกว้างพัลส์บนฐานคลื่นพาหะสําหรับอินเวอร์เตอร์สามระดับ
ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร,สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
เขียนแบบช่างไฟฟ้า 1
อ.นภัทร วัจนเทพินทร์ อ.ไชยยันต์ บุญมี
สกายบุ๊คส์
T : เทคโนโลยี
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
สมุนไพร บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย
ภาณุทรรศน์
น้ำฝน
G : ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์สำลีอ่างทอง พันธุ์สำลีอีสานกับลูกผสมชั่วที่หนึ่ง
พงศ์ธร ศรีพรม,ณัฐพล พุกผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองโพนตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
รชยา ธารากุลทิพย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมชาย ทองคำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การคัดเลือกสารละลายเพื่อทดแทนน้ำมะพร้าวในการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียด้วยเชื้อ Acetobacter xylinum
สุวิมล แสนบุญส่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 


107.23.37.199