ภาษาไทย | Englishปัจจัยที่มีผลต่อเนื้อสัมผัสของเยลลี่ผงบุกเสริมเวย์โปรตีน
สิริภัทร ผสมทรัพย์,ภควรรณ อ่อนเฉียบ,ศุภิสรา อินทรักษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
คุณลักษณะทางกายภาพของมะนาวดองผง
ภาณีดา อาทะจา,พัชญณัฐ เรืองกุลสุรัชต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การสกัดน้ำมันจากเมล็ดกระบกด้วยวิธีการอัดแบบเกลียว
วีฒาวุฒิ สวนมาลี,ปองวิชญ์ ใจสุทธิ,พิชชาภรณ์ คุ้มทรัพย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของสภาวะให้ความร้อนที่เหมาะสมของไมโครเวฟที่มีผลต่อการพองของข้าวเกรียบกากนมถั่วเหลือง
อมรรัตน์ ทองประกอบ,ปรียานุช เฮงภู่เจริญ,วรัญญา ชาหอม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาการคั่วและการสกัดเย็นของกาแฟ
พุฒิพงศ์ คนโทฉิมพาลี,ปริวัฏฏ์ เกียรติกอร์ปกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลิตภัณฑ์น้ำนมกระบก
ธัญชนก โควิบูลย์ชัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของแป้งจากเมล็ดขนุนที่ผ่านการอบแห้งด้วยไมโครเวฟและตู้อบแห้งแบบถาด
สุปรียา วงษ์พล,ธนัชพร ไทยนันทน์,สุชามาศ บริสุทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเปรียบเทียบวิธีการอบแห้งใบมะกรูดด้วยตู้อบแห้งแบบถาดและตู้อบไมโครเวฟ
รัตนาวัลย์ สมร่าง,ธนกาญจน์ แกล้วกล้า,อศัลยา อ้นศิริ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาการเติมสารโพลีฟีนอลจากดอกอัญชันลงในชมพู่
พูนสุข ลิ่มโพธิ์,ดวงหทัย อังคปรีชาเศรษฐ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การเคลือบฝังสารโพลีฟีนอลที่ได้จากดอกอัญชันลงบนสับปะรด
ณัฐวรรณ ไชยสัตย์,ชนากานต์ ภูมิเจริญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
นวัตกรรมอาหารเพื่อผู้ประสบภัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การศึกษาคุณสมบัติของแบบจำลองการสะท้อนพื้นบนพื้นฐานของการสูญเสียกำลังค่ายอดสำหรับการสื่อสารแบบแถบกว้างยิ่ง
สุชาดา ตันโชติกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเครื่องปรับอากาศรถยนต์
สุรสิทธิ์ ดรละคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การผลิตออลิโกกาแลคโตแมนแนนที่มีสมบัติเป็นพรีไบโอติกจากกากมะพร้าวโดยใช้เอนไซม์แมนนาเนส : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การศึกษาคุณสมบัติด้านอนุมูลอิสระในชาเขียวใบหม่อนพร้อมดื่ม
อัญชุลี ทิมเสถียร,สิริพรรณ ตั้งสิริกุลชัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
อาคารชุดพักอาศัยย่านธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
ธันย์ชนก ดำรงศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ผลของการใช้สารสกัดจากชาเขียวต่อคุณสมบัติทางจุลินทรีย์และทางกายภาพของซาลามิเนื้อโคพื้นเมือง
ดาวใจ ตัณฑ์สุระ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 10 เล่ม
 
การศึกษาการใช้โปรแกรม HRMS เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร
วรัญญู เกียรติกูลานุสรณ์.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเงาะ (Nephelium lappaceum) ด้วยเทคนิค SRAP
สุวิมล บุญสนอง,เจนจิรา อรทัยวัฒนากุล,พรชนก วรพันธโยธิน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
แสงไฟ บอกรักแม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 


3.238.250.105