ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายการหนังสือ : 2030 รายการ

 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
การควบคุมเสียงชนิดแอกทีฟที่ใช้การหาเอกลักษณ์แบบออนไลน์และออฟไลน์
อนุสรณ์ เพชรสินจร,สุวัฒน์ กุลธนปรีดา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของวานิลา (Vanilla pilifera holttum) โดยใช้เชื้อรา Emericella nidulans
จุฬาลักษณ์ ตลับนาค,เกษม สร้อยทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การคัดเลือกตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงพหุด้วยวิธีการค้นหาแบบต้องห้าม
กานต์ณัฐ ณ บางช้าง,จิราวัลย์ จิตรถเวช,วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การคัดเลือกนักออกแบบโดยผู้ส่งออกสินค้าของขวัญและของตกแต่งบ้านไทย
อภิสิทธิ์ แก้วฉา,อมรศรี ตันพิพัฒน์,ธัญลักษณ์ เพชรสถิตย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การคัดเลือกปัจจยั และสภาวะที่เหมาะสมโดยวิธีพื้นผิวตอบสนองเพอื่ การผลิต กรดโพรพิโอนิกจากเชื้อ Propionibacterium acidipropionici TISTR 422
จิรนันท์ โพธิสาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การคัดเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่ระบบการขนส่งแบบมิลค์รันของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
นิตยา สมยิ่ง,นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การคัดเลือกสารละลายเพื่อทดแทนน้ำมะพร้าวในการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียด้วยเชื้อ Acetobacter xylinum
สุวิมล แสนบุญส่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การคัดเลือกแบคทีเรียจากดินที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สมพิศ สอนโยธา,อัจฉรา ธรรมรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การคัดแยกแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากข้าว (Oryza sativa)
โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา,ดุษณี ธนะบริพัฒน์,จำรูญ เล้าสินวัฒนา,พรหมมาศ คูหากาญจน์,นงลักษณ์ เภรินทวงค์,จิตติ ท่าไว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การคัดแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่มีสมบัติความเป็นโปรไบโอติกเบื้องต้น จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก
ผุสดี ตังวัชรินทร์,จิรโรจน์ นิธิสันถวะคุปต์,กานต์ สุขสุแพทย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การคำนวณผลทางพลศาสตร์ของไหล
วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การคำนวณสมการสโตกส์บริงแมนในสามมิติโดยวิธีการมิกซ์ไฟไนท์เอลเลเมนท์เมททอด : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มศรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การค้นหาย่านการล็อกของวงจรหารความถี่จํานวนคี่ที่อาศัยวงจรออสซิลเลเตอร์แบบผ่อนคลายที่มีการอินเจ็คชั่นล็อก
อารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา,พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์,จีรสุดา โกษียาภรณ์,ปราโมทย์ วาดเขียน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การจัดกลุ่มปัจจัยเสี่ยงซัพพลายเชนธุรกิจพยาบาลโดยวิธี Q-Sort
ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช,ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การจัดกลุ่มเอกสารโดยใช้เครือข่ายภูมิคุ้มกันเทียม
บัณฑิต ปุญญวัฒนะ,บุญวัฒน์ อัตชู
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำเขตลาดกระบัง
เสาวรีย์ ตะโพนทอง,นิตยา สิทธิโชค,เสาวคนธ์ เลิศกาญจนะ,นันทิยา อักษรกิตติ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การจัดการของเสียอันตรายจากการเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ : รายงานวิจัย
กนกพร สุพงษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การจัดการซัพพลายเชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เมทินี จงไพบูลย์,ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
อาทิตย์ โชติวิริยวาณิชย์,ปัญญา หมั่นเก็บ,ทิพวรรณ ลิมังกูร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การจัดการพลังงานอย่างฉลาดสำหรับอาคารพักอาศัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
วรวรรธน์ นาคะวิโร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธัญวรรณ ก.ศรีสุวรรณ,ธำรงค์ เมฆโหรา,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การจัดการเพาะเลี้ยงปูทะเลอย่างยั่งยืน : ตัวชี้วัดในการจำแนกระยะการเจริญของรังไข่ของปูทะเล (Scylla spp.) เพื่อการเพาะฟัก : รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
อนัญญา เจริญพรนิพัทธ,สมชาย หวังวิบูลย์กิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
54.224.94.8