ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายการหนังสือ : 2030 รายการ

 < 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
กะเพรากับการต้านอนุมูลอิสระ
สุกัญญา เขียวสะอาด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การกระทำที่มีจริยธรรมของผู้ค้าวัสดุ/อุปกรณ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง : มุมมองผู้รับเหมาหลัก
ทศพร บุตรสนม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การกักเก็บคาร์บอนในดินเค็ม ในลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม
วรรณชัย วรรณสิงห์,ภูวดล โกมณเฑียร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียด้วยเปลือกเงาะอบแห้งแบบคอลัมน์ดูดซับต่อเนื่อง
รวินิภา ศรีมูล,วิทยา คณาวงษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การกำจัดสีย้อมจากน้ำเสียโดยสาหร่ายเป็นตัวดูดซับ : รายงานการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2554
ดุสิต เอื้ออำนวย,สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์,จันทิมา ชั่งสิริพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การกำจัดสีอะโซด้วยเม็ดบีทกลุ่มแบคทีเรียตรึงรูป
ดาริกา รูปงาม,ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากภาพแก๊สชีวภาพเพื่อใช้งานในครัวเรือนโดยการดูดซึมทางเคมีด้วยสารละลายคีเลทไอรอน
จรัญ บุญกาญจน์,รัตนา จริยาบูรณ์,สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ,พรพิมล แสนสุข
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ธวัชชัย บัวขาว,มนสิชา เพชรานนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การกําหนดสมรรถนะการใช้พลังงานให้กับเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้า สําหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทย
ศุภชัย นาทะพันธ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การขนส่งผสมผสานหลายรุปแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน : กรณีศึกษาการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก
ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การขยายตัวของชุมชนบริเวณชานเมืองกับความยั่งยืนทางสังคม :รายงานการวิจัย
สาลินี ศุกลรัตนเมธี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
การขยายพันธุ์บอนสี กุหลาบหิน และคว่ำตายหงายเป็น โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ภพเก้า พุทธรักษ์,รัฐพร จันทร์เดช,วารุต อยู่คง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การขยายออกและการเติบโตของพื้นที่เมืองหลวง
ภัทรวดี ภูคุ้มจันอัด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การขัดแย้งระหว่างพื้นที่และวัตถุ
ม่านฟ้า ชาวเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติโดยใช้ภาพสีสำหรับไส้กรอก
พิรญาณ์ แก้วสุวรรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การควบคุมการปนเบื้อนจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุเก็บรักษาน้ำยำไทย
รัตนาวลี ใจสะอาด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การควบคุมการแกว่งของเครนเหนือศีรษะ
วิศิษย์ศักดิ์ ละออเหล่า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธี PWM โดยไมโครโปรเซสเซอร์
ธำรงศักดิ์ สุกใส
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การควบคุมระบบสองความเฉื่อยด้วยการควบคุมอินทิกรัลและอินทิกรัลเรโซแนนซ์
เอกณรงค์ ใจยงค์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การควบคุมอัตราส่วนระหว่างอากาศต่อเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เทอร์โบแบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมฟัซซีเวฟเลต
เฉลิมพงษ์ กล้าขยัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การควบคุมอินเวอร์เตอร์แบบห้ากิ่งเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนําสามเฟสสองตัวโดยการมอดดูเลตความกว้างพัลซ์ ด้วยวิธีสเปซเวคเตอร์
สาธิต สมญาดี,วิจิตร กิณเรศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีบลูทูธบนโทรศัพท์มือถือ : รายงานการวิจัย
ธนิศา เครือไวศยวรรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
54.224.94.8