ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายการหนังสือ : 4644 รายการ

‹ First  < 159 160 161 162 163 164 165 >  Last ›
ศักยภาพการใช้ชานอ้อยเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปณัท สุขสร้อย,ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์,ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ศักยภาพของพรรณไม้น้ำเพื่อเป็นสารกำจัดหอยฝาเดียว (Lymnaea sp.) : รายงานการวิจัย
มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ,นงนุช เลาหะวิสุทธิ์,อัจฉรี เรืองเดช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ศักยภาพของสารสกัดจากชะอมในการยับยั้งการงอก การเจริญเติบโต และการแบ่งเซลล์ของพืชทดสอบ
กนกพร ช้างเสวก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ศักยภาพของสารสกัดจากพืชต่อการส่งเสริมการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
จำรูญ เล้าสินวัฒนา,มณทินี ธีรารักษ์,ปริยาภรณ์ เนตรสว่าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ศักยภาพในการดูดซับตะกั่วของดินบริเวณอ่างเก็บน้ำสาธารณะ จังหวัดมหาสารคาม
ปิยนุช คะเณมา,เพชรดา สุพล,ภูวดล โกมณเฑียร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ศาลาไทยและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สุภาวดี รัตนมาศ,เมธา ชูเชิดเกียรติสกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี
ประเสริฐ เคนพันค้อ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ศิลปะบำบัดในประเทศไทย
ชญานุช พิทยาปรีชานนท์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ศิษย์ลาดกระบังร้องสุรยุทธ์สอบอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ศิษย์เก่าจี้ สจล.ถอนตัวเจ้าพระยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ในไส้กรอกอิสานดิบและผักสดที่จำหน่ายตามรถเข็นในเขตลาดกระบัง
กนิษฐา ไชยชาติ,เกรียงไกร ตรีวิบูลย์วณิชย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ศึกษาการสร้างฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอนเจอร์เมเนียมเพื่อใช้เป็นชั้นดูดกลืนแสงสําหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนโครงสร้างเซลล์ซ้อน a-Si:H/a-SiGe:H
อภิชาญ มูลละคร,รังสรรค์ เมืองเหลือ,สรพงศ์ อินธิแสง,ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์,พีระวุฒิ ชินวรรังสี,ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์,อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง,จรัญ ศรีธาราธิคุณ,กอบศักดิ์ ศรีประภา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ศึกษาการออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์ไทย
เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้าหญ้าแพรกภายใต้แสงไฟฟ้า
สุกิจ เกิดโมฬี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ศึกษาการเจริญเติบโตของรากต้นกล้ายางพาราพันธุ์ดั้งเดิมเพื่อใช้เป็นต้นตอด้วยเทคนิคไรโซตรอน
สายัณห์ สดุดี,กษมา เชิงฉลาด,จรัสศรี นวลศรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนบทความ : 1 บทความ
 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวโพดฝักอ่อนหลังเก็บเกี่ยว
ปราโมทย์ เข็มขาว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ศึกษาการแผ่กระจายความร้อนและการต้านทานความร้อนในเห็ดฟางบรรจุกระป๋อง
วสันต์ วรมุกสิก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ศึกษาการใช้สินเชื่อของสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2533
มณเฑียร ไชยสวนแก้ว
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ศึกษาการใช้โปแตสเซียมไนเตรท, ไคนีติน,เอทธีฟอน และบีเอเร่งการออกดอกนอกฤดูกาลของมะม่วงพันธุ์อกร่องทองและพันธุ์เขียวเสวย
นิ่มอนงค์ อ่อนอก,วิจารณ์ หล่อเพชร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของงานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : รายงานการวิจัย
ณิศวรา จันทร์เพ็ชร,จีรพัชร์ วงศ์ทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนบริษัทติดตั้ง NGV สำหรับรถยนต
พวงผกา สิทธิคุณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ดาระกา ศิริสันติสัมฤทธิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนหนังสือ : 5 เล่ม
 
‹ First  < 159 160 161 162 163 164 165 >  Last ›
54.243.17.113