ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> H : สังคมศาสตร์
รายการหนังสือ : 61 รายการ

 < 1 2 3 > 
กลยุทธ์การค้าของคนจีน
จำลอง พิศนาคะ
น้ำฝน
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
กลยุทธ์การจัดการปรกติใหม่ในองค์กร
สุขยืน เทพทอง
หนังสือฟรี
H : สังคมศาสตร์
 
การขาย 1
นางสาวสายนภา รามพงษ์
เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก : หลักการและการนำไปประยุกต์ใช้งาน
ดร.ฐาปนา บุญหล้า
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
นางศรีรัตน์ โกมลมาลย์
เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น รหัส 2001-0002
อ.โกศล มารมย์ อ.เบญจพร ลัทธิเดช
สกายบุ๊คส์
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การตลาดเชิงบวก
บุญเกียรติ โชควัฒนา
เนชั่นบุ๊คส์
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การบัญชีตั๋วเงิน
นางภาธิดา เปี่ยมมงคล
เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
การประกันภัย
นางสาวพัชรี วุฒิพงษ์
เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.อนุสรณ์ สรพรหม
สกายบุ๊คส์
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
ผศ.ดร.อนุสรณ์ สรพรหม
สกายบุ๊คส์
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.อนุสรณ์ สรพรหม
สกายบุ๊คส์
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดย่อม (แนวปฏิบัติและกรณีศึกษา)
วิชัย โถสุวรรณจินดา
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
คัมภีร์ 100 กลยุทธ์
ธีรยุทธ วัฒนาศุภโชค
เนชั่นบุ๊คส์
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
คู่มือเลือกซื้อแฟรนไชส์
วรรธนา วงษ์ฉัตร
น้ำฝน
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ฉลาดเลือก ฉลาดออม ฉลาดลงทุน
วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
เนชั่นบุ๊คส์
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ตำราประกอบการสอนวิชาการจัดการองค์การ รหัสวิชา 14026117
พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
H : สังคมศาสตร์
 
ตำราประกอบการสอนวิชาศิลปะการจัดการและผู้นำยุคใหม่ รหัสวิชา 90594003
พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
H : สังคมศาสตร์
 
ธนบัตรรัชกาลที่ ๙ : เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หนังสือฟรี
H : สังคมศาสตร์
 
ธรรมาภิบาล
รศ.ดร.บวรศักดิ์ ค้ำชู
น้ำฝน
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
ธุรกิจทั่วไป
นางสาววันจันทร์ เกษมวัฒนาโรจน์
เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
H : สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 1 เล่ม
 
 < 1 2 3 > 
3.237.4.45