ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ศึกษาความพร้อมของการดำเนินธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร : กรณีศึกษาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมประเทศไทย (อ.ส.ค) ปี พ.ศ. 2534-2538

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ศึกษาความพร้อมของการดำเนินธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร : กรณีศึกษาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมประเทศไทย (อ.ส.ค) ปี พ.ศ. 2534-2538
Title.Alternative
A study on the capability of enclosed agri-business transaction : case study in dairy farming promotion organization of Thailand (D.P.O) 1991-1995
Creator
รัตนา เชื้อเผือก
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
Subject
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
Subject
เทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิเชษฐ์ มณีรัตน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-27
Date.Modified
2564-05-27
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคนิคเกษตร
Thesis.Descipline
พัฒนาการเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251