ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Title.Alternative
The opinions of vocational certificate students, Tinsulanonda Fisheries College toward teaching and learning of computer basic subject
Creator
นันทนา ภิญญาคง
Subject
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ -- นักศึกษา
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน
Subject
ครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ศศิธร จารุสมบัติ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2541
Date.Issued
2564-05-25
Date.Modified
2564-05-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Thesis.Department
ครุศาสตร์เกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5