ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> บทบาทและหน้าที่ของครู-อาจารย์ตามความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2541

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
บทบาทและหน้าที่ของครู-อาจารย์ตามความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2541
Title.Alternative
Roles and tasks of teachers in the opinion of mattayomsuksa 2 students, Nawamintrachutit Bangkok School, academic year 1998
Creator
ธีระวัฒน์ โพธิ์ชัยใหญ่
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ครูมัธยมศึกษา
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ
Subject
ครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ศราวุธ อินทรเทศ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2541
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Thesis.Department
ครุศาสตร์เกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.27.159