ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความคิดเห็นในด้านการประกอบอาชีพเกษตรของนักศึกษาเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความคิดเห็นในด้านการประกอบอาชีพเกษตรของนักศึกษาเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
Title.Alternative
The opinions on agricultural occupation of technical agriculture student of Narathiwat Agricultural and Technology College
Creator
มะอัชมี มะลี
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
Subject
เกษตรกรรม
Subject
ครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ราตรี ไชยคำภา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Thesis.Department
ครุศาสตร์เกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.27.159