ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความคาดหวังหลังจบการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม ปีการศึกษา 2541

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความคาดหวังหลังจบการศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม ปีการศึกษา 2541
Title.Alternative
Aspiration after graduation of vocational certificate students of the agricultural reform project for better life of Nakhonphanom College of Agriculture and Technology, academic year 1998
Creator
ธิศาวรรณ แสงสีบับ
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม. โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต -- นักศึกษา -- การศึกษาต่อ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
อาชีพ
Subject
ครุศาสตร์เกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
รัชดากร พลภักดี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2541
Date.Issued
2564-05-24
Date.Modified
2564-05-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EProject
Language
tha
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Thesis.Department
ครุศาสตร์เกษตร
Thesis.Descipline
เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213