ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และฝุ่นในบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และฝุ่นในบรรยากาศของกรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Various factors infuencing concentrationsof carbonmonoxide and suspended particulate matter inBangkok atmosphere
Creator
เกียรติศักดิ์ เพ็ชรน้ำเขียว
Creator
กุสุมาพร ถนอมไชย
Creator
พัชรี วงศ์พงศาลี
Creator
ภาริณี จันทรคุปต์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาสถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
คาร์บอนมอนอกไซด์
Subject
ฝุ่น
Subject
มลพิษทางอากาศ
Subject
สถิติประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วรารัตน์ เรืองรัตนเมธี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2539
Date.Issued
2564-05-07
Date.Modified
2564-05-07
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
สถิติประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.174.225.82