ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบบริการอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบบริการอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ
Title.Alternative
Smart internet services system
Creator
ฉัตรธาม ฉัตรอมรรัตน์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
อินเทอร์เน็ต -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
อินเทอร์เน็ต -- การควบคุมการเข้าถึง -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Subject
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
Subject
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเป็นที่นิยมเหมือนเดิมเนื่องจากการให้บริการที่ไม่สะดวก ไม่แน่ใจในความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการประกอบกับอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศพัท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้นราคาถูกลง ผู้ค้นสามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้นแต่ในความเป็นจริงยังมีคนที่มีความจำเป็นตอ้งใช้บริการธุรกิจร้านให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ไม่ว่าจะเป็นร้านให้บริการโดยตรง หรือการให้บริการที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ประกอบกันเช่นมุมการใช้อินเทอร์เน็ตในห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ร้านกาแฟ ธุรกิจการให้บริการใช้พื้นที่ทำงานห้องประชุม เป็นต้น จึงเกิดแนวความคิดการทำให้ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตมีความพร้อมในการบริการโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการควบคุมการใช้งาน ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัยในการใช้งานทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จึงนำแนวคิดการบริหารการจัดระบบเครือข่ายระบบปฏิบัติการ Mikrotic Routerboard มาใช้ เนื่องจากสามารถใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ครั้งละหลายเครื่องอุปกรณ์ราคาถูกหาซื้อได้ง่ายสะดวกในการติดตั้งมีความปลอดภัย ในการใช้งานและสามารถควบคุมเวลาการใช้งานได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิบูลย์ พร้อมพานิชย์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2562
Date.Issued
2564-04-07
Date.Modified
2564-04-07
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87