ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันงาโดยใช้เทคนิคการให้ความร้อนด้วยโอห์มมิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสกัด : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันงาโดยใช้เทคนิคการให้ความร้อนด้วยโอห์มมิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสกัด : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Sesame oil extraction process development using ohmic heating technique for enhancing efficiency
Creator
ประมวล ศรีกาหลง
Subject
งา -- สารสกัด -- วิจัย
Subject
น้ำมันงา -- วิจัย
Subject
สจล. คณะอุตสาหกรรมเกษตร -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณนํ้ามันงาที่ได้จากการสกัด โดยใช้กระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกกับเมล็ดงาที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 0, 50, 100, 150 และ 200 V. โดยให้ความร้อนจนอุณหภูมิถึง 40 องศาเซลเซียส ก่อนนำไปสกัดด้วยเครื่องหีบนํ้ามันสกรูเดี่ยวทั้งแบบใช้ความร้อนและไมใช้ความร้อนร่วมขณะสกัด และศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของนํ้ามันงาที่ได้จากการสกัดตามระยะเวลาการเก็บ (30 วัน) โดยศึกษาค่าพีเอซ (pH) ค่าความเป็นกรด (Acid Value) และค่าสีของนํ้ามันงา เพื่อทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณนํ้ามันงา ผลที่ได้คือสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าที่ 100 V แบบไม่ใช้ความร้อนขณะสกัดสามารถสกัดนํ้ามันงาได้ปริมาณมากที่สุดและคุณภาพของนํ้ามันงาที่สกัดได้มีความเหมาะสม จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของนํ้ามันงาที่ได้จากการสกัดกับระยะเวลาการเก็บพบว่า เมื่อเก็บนานขึ้น ค่าพีเอช ค่าความเป็นกรด และค่าสีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกกับเมล็ดงาก่อนนำไปสกัดโดยใช้เครื่องหีบนํ้ามันแบบสกรูเดี่ยวโดยไม่ใช้ความร้อนร่วม สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดนํ้ามันงาให้ได้ปริมาณนํ้ามันงาที่มากขึ้นได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2557
Date.Issued
2564-02-18
Date.Modified
2564-02-18
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.114.32