ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ชีวมวลอัดแท่งถ่านจากผักตบชวาและกะลาตาล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ชีวมวลอัดแท่งถ่านจากผักตบชวาและกะลาตาล
Title.Alternative
Biomass briquette carbonization from water hyacinth and palmyra palm shell
Creator
สุสิน คุ้มทรัพย์
Creator
อัครพงษ์ คงศรี
Creator
เอกสิทธ์ สุขพันธุ์ถาวร
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ก๊าซเชื้อเพลิง
Subject
พลังงานชีวมวล
Subject
วิศวกรรมเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ได้ศึกษาการวิจัยนี้มีวัถุประสงค์เพื่อนำผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชทางน้ำ และกะลาตาลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตชีวมวลอัดแท่ง และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับการเลือกวุตถุดิบเพื่อมาทำเป็นพลังงานชีวมวล โดยการนำมาอัดแท่งแบบผ่านความร้อนที่อัตราส่วนผสมระหว่างผักตบชวาและกลาตาล 25:75, 50:50, 75,25 โดยผักตบชวาและกลาตาลมีความชื้น 6.33% และ 9.67% ฐานเปียกตามลำดับ อัดด้วยเครื่องอัดแท่งชีวมวลที่ใช้มอเตอร์ขนาด 5 hp โดยกระบวนการอัดขึ้นรูปมีการให้ความร้อนกับกระบอกอัดที่อุณหภูมิ 300-450ภC หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนำไปวัดค่าความร้อน พบว่าค่าความร้อนที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้น 3-7% จากนั้นนำชีวมวลอัดแท่งที่ได้มาวัดระยะการมอดดับและอุณหภูมิที่ปริมาณของชีวมวลแต่ละอัตราส่วน 500g พบว่าชีวมวลผสมระหว่างผักตบชวาและกลาตาลที่อัตราส่วน 50:50 ให้ระยะเวลาในการติดไฟนานที่สุดและอุณหภูมิที่ได้มีค่าสูงสุดที่ 98ภC นอกจากนี้ขณะทำการทดลองพบว่าผักตบชวานั้นมีการก่อให้เกิด CO และ NO น้อยกว่ากะลาตาล
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
รัชดาภรณ์ แก้วกล่ำ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2557
Date.Issued
2563-12-23
Date.Modified
2563-12-23
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87