ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาการระบาดของเหามนุษย์กับเด็กนักเรียนอนุบาลในบางเขตของกรุงเทพมหานครและแนวทางในการป้องกันกำจัดโดยใช้แชมพูและน้ำมันสมุนไพร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาการระบาดของเหามนุษย์กับเด็กนักเรียนอนุบาลในบางเขตของกรุงเทพมหานครและแนวทางในการป้องกันกำจัดโดยใช้แชมพูและน้ำมันสมุนไพร
Title.Alternative
Epidemiology of Pediculosis capitis among kindergarten in some areas of Bangkok and their control by using herbal shmpoos and herbal oils
Creator
อรวรรณ วงษ์เนตร
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เหา -- การกำจัด
Subject
แชมพูสมุนไพร
Subject
น้ำมันหอมระเหย -- การเก็บรักษา
Subject
Lice -- Removal
Subject
Herb shampoo
Subject
Essences and essential oils -- Therapeutic use
Subject
เกษตรศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การศึกษาการระบาดของเหามนุษย์กับเด็กนักเรียนอนุบาล อายุ 5-6 ปี ในเขตดุสิต ปทุมวัน และลาดกระบัง จำนวน 15 โรงเรียน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558-เมษายน 2559 โดยทำการสำรวจเด็กนักเรียนอนุบาล จำนวน 1840 คน พบว่า เด็กนักเรียนอนุบาลเป็นเหามนุษย์ 18.8% โดยเด็กนักเรียนอนุบาลในเขตลาดกระบังพบอัตราการเป็นเหามนุษย์มากที่สุด คือ 22.3% รองลงมาได้แก่ เด็กนักเรียนอนุบาลในเขตปทุมวัน และดุสิต โดยมีอัตราการเป็นเหามนุษย์ 16.2 และ 12.0% ตามลำดับ ซึ่งเด็กนักเรียนอนุบาลหญิงเป็นเหามนุษย์มากกว่าเด็กอนุบาลชายคือ 38.3 และ 0.2% ตามลำดับ และเด็กนักเรียนอนุบาลหญิงอายุ 6 ปี พบอัตราการเป็นเหามนุษย์มากกว่าเด็กอนุบาลหญิงอายุ 5 ปี คือ 40.6 และ 35.8% ตามลำดับ ผลการศึกษาการยับยั้งการฟักไข่ของเหามนุษย์ (Pediculus humanus capitis De Geer.) ของแชมพูสมุนไพร 11 ชนิด ได้แก่ กระโดน (Careya sphaerica Roxb.) ติ้ว (Cratoxylum formosum Dyer.) เพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz.) เม็ก (Eugenia gratum Wight.) มะเขือขื่น (Solanum aculeatissimum Jacq.) มะเขือพวง (Solanum torvum Sw.) มะดัน (Garcinia schomburgkiana Pierre) มะแว้งเครือ (Solanum trilobatum L.) มะแว้งต้น (Solanum indicum L.) มะอึก (Solanum stramonifolium Jacq) และส้มส้า (Citrus aurantium L.) ที่ผสมน้ำมันหอมระเหยส้มหรือน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส ปรากฏว่า แชมพูส้มส้า (C. aurantium) ที่ผสมน้ำมันหอมระเหยส้ม จุ่มไข่เหามนุษย์ นาน 10.0 นาที หลังการทดลอง 12 วัน ให้ผลในการยับยั้งการฟักไข่เหามนุษย์ดีที่สุด คือ 52.0% รองลงทาคือ แชมพูมะแว้งต้น (S. indicum), แชมพูเม็ก (E. gratum), แชมพูเพกา (O. indicum) และแชมพูมะเขือพวง (S. torvum) ที่ผสมน้ำมันหอมระเหยส้ม ให้ผลในการยับยั้งการฟักไข่เหามนุษย์ได้ 20.0, 16.0, 12.0 และ 12.0% ตามลำดับ ส่วนแชมพูสมุนไพรชนิดอื่น ไม่มีผลในการยับยั้งการฟักไข่ของเหามนุษย์ สำหรับผลของน้ำมันสมุนไพรทั้ง 7 ชนิด ได้แก่ กะทือ (Zingiber zerumbet (L.) Sm), ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria Roscoe), ว่านคันทมาลา (Curcuma sp.), กะทือ (Z. zerumbet) + ขมิ้นอ้อย (C. zedoaria), กะทือ (Z. zerumbet) + ว่านคันทมาลา (Curcuma sp.), ขมิ้นอ้อย ( C. zedoaria ) + ว่านคันทมาลา (Curcuma sp.) และน้ำมันกะทือ (Z. zerumbet) + ขมิ้นอ้อย (C. zedoaria) + ว่านคันทมาลา (Curcuma sp.) ต่อการยับยั้งการฟักไข่เหามนุษย์พบว่า เวลาในการจุ่มไข่เหามนุษย์นาน 10.0 นาที หลังการทดลอง 12 วัน น้ำกะทือ (Z. zerumbet) + ขมิ้นอ้อย (C. zedoaria) + ว่านคันทมาลา (Curcuma sp.) ให้ผลในการยับยั้งการฟักไข่ได้ 100% รองลงมาคือ น้ำมันกะทือ (Z. zerumbet) + ว่านคันทมาลา (Curcuma sp.) , น้ำมันกะทือ (Z. zerumbet), น้ำมันขมิ้นอ้อย (C. zedoaria), น้ำมันว่านคันทมาลา (Curcuma sp.), น้ำมันกะทือ (Z. zerumbet) + ขมิ้นอ้อย (C. zedoaria) และน้ำมันขมิ้นอ้อย (C. zedoaria)+ว่านคันทมาลา (Curcuma sp.) ให้ผลในการยับยั้งการฟักไข่ได้ 96.0, 88.0, 88.0, 88.0 และ 88.0% ตามลำดับ ผลการศึกษาแชมพูสมุนไพรทั้ง 11 ชนิด ที่ผสมน้ำมันหอมระเหยส้มหรือน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส ต่อการตายของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเหามนุษย์ พบว่า แชมพูส้มส้า (C. aurantium) ผสมน้ำมันหอมระเหยส้มและน้ำมันหอมยูคาลิปตัส ความเข้มข้น 0.03 มิลลิลิตรต่อตารางเซนติเมตร ให้ผลดีที่สุดในการทดลอง โดยมีผลทำให้ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเหามนุษย์ตาย 100% หลังการทอลอง 15.0 นาที และมีค่า LT50 เท่ากับ 0.2 นาที และมีค่า LC50 เท่ากับ 0.002-0.005 มิลลิลิตรต่อตารางเซนติเมตร ส่วนน้ำมันสมุนไพรผสมระหว่าง น้ำมันกะทือ (Z. zerumbet) + ขมิ้นอ้อย (C. zedoaria) +ว่านคันทมาลา (Curcuma sp.) ที่ความเข้มข้น 0.03 มิลลิลิตรต่อตารางเซนติเมตร ให้ผลดีที่สุดในการทดลอง โดยมีผลทำให้ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเหามนุษย์ตาย 68.0 และ 44.0% ตามลำดับ หลังการทดลอง 60.0 นาที และมีค่า LT50 เท่ากับ 32.2 และ 61.3 นาที รวมทั้งมีค่า LC50 เท่ากับ 0.024-0.051 มิลลิลิตรต่อตารางเซนติเมตรสำหรับความคงทนสภาพของน้ำมันผสมระหว่าง น้ำมันกะทือ (Z. zerumbet) + ขมิ้นอ้อย (C. zedoaria) +ว่านคันทมาลา (Curcuma sp.) ในการยับยั้งการฟักไข่ของเหามนุษย์ หลังการเก็บรักษาในเวลา 4,8 และ 12 เดือน โดยการจุ่มไข่เหามนุษย์ นาน 5.0 และ 10.0 นาที หลังจากการทดลอง 20 วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่า น้ำมันกะทือ (Z. zerumbet) + ขมิ้นอ้อย (C. zedoaria) +ว่านคันทมาลา (Curcuma sp.) ยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการฟักไข่ของเหามนุษย์ 100% สำหรับความคงทนสภาพของแชมพูสมุนไพร 3 ชนิด คือ แชมพูติ้ว (C.formosum), แชมพูมะดัน (G. schomburgkiana) และแชมพูส้มส้า (C. aurantium) ที่ผสมน้ำมันหอมระเหยส้มและยูคาลิปตัส หลังการเก็บรักษาในเวลา 4, 8 และ 12 เดือน ผลปรากฏว่า แชมพูสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ที่ความเข้มข้น 0.03 มิลลิลิตรต่อตารางเซนติเมตร ยังคงให้ผลดีในการทดลอง โดยมีผลทำให้ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเหามนุษย์ตาย 100% หลังการทดลอง 60.0 นาทีผลการป้องกันกำจัดเหามนุษย์ในเด็กนักเรียนอนุบาล พบว่า วิธีการชโลมเส้นผมด้วยน้ำมันกะทือ (Z. zerumbet) + ขมิ้นอ้อย (C. zedoaria) +ว่านคันทมาลา (Curcuma sp.) นาน 15.0 นาที แล้วสระผมด้วยแชมพูมะดัน (G. schomburgkiana) และแชมพูส้มส้า (C. aurantium) ที่ผสมน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสให้ผลดีที่สุดโดยทำให้เด็กนักเรียนอนุบาลหายจากการเป็นเหามนุษย์ 100% หลังการสระครั้งที่ 2 จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า น้ำมันสมุนไพร กะทือ (Z. zerumbet) + ขมิ้นอ้อย (C. zedoaria) +ว่านคันทมาลา (Curcuma sp.) และแชมพูสมุนไพรมะดัน (G. schomburgkiana) และแชมพูส้มส้า (C. aurantium) ที่ผสมน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส ให้ผลดีที่สุดในการกำจัดเหามนุษย์โดยมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
มยุรา สุนย์วีระ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
mayura.so@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2563-12-03
Date.Modified
2563-12-03
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-AG-M-065-263
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เกษตรศาสตร์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Descipline
เกษตรศาสตร์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5