ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อิทธิพลของหน้าต่างแสดงสินค้าต่ออัตลักษณ์และแรงจูงใจในการซื้อของคนต่างวัฒนธรรม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
อิทธิพลของหน้าต่างแสดงสินค้าต่ออัตลักษณ์และแรงจูงใจในการซื้อของคนต่างวัฒนธรรม
Title.Alternative
A cross cultural study of the effect of shop window display on identity and enhancing purchase intention
Creator
cกนกวรรณ โสมูล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การจัดแสดงสินค้า
Subject
การเลือกของผู้บริโภค
Subject
Display of merchandise
Subject
Consumers' preferences
Subject
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ -- วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ -- วิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Description.Abstract
บทคัดย่อ: แนวคิดจิตวิทยาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของร้านค้า ถูกนำมาใช้ในทางการตลาดเพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค หน้าต่างแสดงสินค้าถือเป็นส่วนสำคัญต่อการออกแบบร้านค้า ที่ไม่เพียงสามารถดึงดูดให้ลูกค้าที่เดินผ่านไปมาสนใจและแวะเข้ามาชมสินค้าในร้านได้ แต่ยังส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อและการตัดสินใจซื้ออีกด้วย อย่างไรก็ตามหน้าต่างแสดงสินค้าที่ถูกออกแบบมานั้นทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลของสินค้า โดยที่ผู้บริโภคตีความเองจากสิ่งที่เห็น คำถามที่น่าสนใจคือ ผู้บริโภคเข้าใจและรับรู้ต่อสิ่งที่นักออกแบบและสินค้าต้องการสื่อสารหรือไม่ การวิจัยระบุว่าเป็นการยากที่ทฤษฎีการรับรู้ทางจิตวิทยาจะสนับสนุนหรืออธิบายหลักการออกแบบ ซึ่งพฤติกรรมของลูกค้ายังคงเป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับการวิจัยทางการตลาดเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า โดยอาจจะมีความขัดแย้งกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเป้าประสงค์จากนักออกแบบและการรับรู้รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากความแตกต่างจากภูมิหลังและประสบการณ์ส่วนบุคคลและหรือจากเหตุผลทางด้านวัฒนธรรมมีข้อสันนิษฐานว่า ความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้นสามารถชี้ไปสู่พฤติกรรมของผู้บริโภคจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันในกรณีของการรับรู้และการประเมินต่อหน้าต่างแสดงสินค้า พัฒนาการของการศึกษาวิจัยข้ามวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าพบว่าการศึกษาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการค้าและการบริการ โดยพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ข้ามวัฒนธรรมของหน้าต่างแสดงสินค้าไม่มากนัก นอกจากนี้ การศึกษาดังกล่าวโดยมากยังมุ่งเน้นไปที่การรับรู้และประสบการณ์ของผู้บริโภคชาวยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยที่มีการศึกษาถึงผู้บริโภคเอเชียน้อยมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าวและศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ทางจิตวิทยาต่อหน้าต่างแสดงสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ได้แก่ ประการแรกคือ ค้นหาปัจจัยการออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้าในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ประการที่สองคือการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ต่อเอกลักษณ์ของหน้าต่างแสดงสินค้า ประการที่สามคือการเปรียบเทียบผลกระทบของการจัดหน้าต่างแสดงสินค้าต่อการรับรู้ต่ออัตลักษณ์ของหน้าต่างแสดงสินค้าระหว่างสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (ไทยและอังกฤษ) และประการสุดท้ายคือการสำรวจว่าการรับรู้ต่ออัตลักษณ์ของหน้าต่างแสดงสินค้ามีอิทธิพลต่อแรงจูงในการซื้ออย่างไรและเปรียบเทียบระหว่างสองวัฒนธรรม (ไทยและอังกฤษ) โดยสรุปแล้ว องค์ประกอบของการออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้า ได้แก่ แสง สี และการจัดวางองค์ประกอบ สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้กับการรับรู้ทางจิตวิทยาของผู้บริโภค เนื่องจากมีความโดดเด่นและสร้างความประทับใจครั้งแรกสุดให้กับผู้บริโภค เมื่อสินค้าจากสหราชอาณาจักรถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย การแสดงในรูปแบบสหราชอาณาจักรสามารถช่วยส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี แต่ก็ต้องให้ความสำคัญกับความกลมกลืนในภาพรวมขององค์ประกอบของการออกแบบเช่นรูปแบบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบฉากรวมถึงพื้นหลัง เนื่องจากคนไทยให้คุณค่ากับองค์ประกอบทั้งหมดความสามัคคีและความเข้ากันได้ ในกรณีของหน้าต่างแสดงสินค้าของผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยที่สามารถดึงดูดชาวสหราชอาณาจักรได้ ควรเน้นเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์โดยเน้นความสำคัญและไม่ซับซ้อนและบ่งบอกถึงระดับชั้นสูงปานกลางหรือต่ำ ตลอดจนการออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้าเฉพาะฤดูกาลเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าชาวสหราชอาณาจักร
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชุมพร มูรพันธุ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
chumporn.mo@kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2563-11-29
Date.Modified
2563-11-29
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-AR-D-007-041
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (สถ.ด. (สหวิทยาการการวิวิจัยเพื่อการออกแบบ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ)
Thesis.Level
ปริญญาเอก
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5