ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ศูนย์สุขภาพวิถีธรรม บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ศูนย์สุขภาพวิถีธรรม บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
Title.Alternative
Healthy natural center, TV Burabha Co., Ltd
Creator
ชาญศิลป์ ตาลเอี่ยม
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถานบริการสุขภาพ -- การออกแบบและการสร้าง
Subject
สถาปัตยกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
สุขภาพเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ปัจจุบันหลายองค์กรได้หันมาให้ความสนใจกับประเด็นด้านสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนโยบายระดับชาติ ระดับจังหวัด หรือระดับชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนในระดับย่อ การพัฒนาการของศูนย์สุขภาพจึงควรมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน เนื่องจาก บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ที่มีชื่อเสียงในการเป็นสื่อสร้างสรรค์สังคมมาโดยตลอดได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้หลักธรรมะ ธรรมชาติ ซึ่งจัดเป็นการดูและสุขภาพแบบทางเลือก ให้แก่คนในชุมชนและผู้ที่สนในทั้งยังเป็นโครงการตัวอย่างที่นำเอาแนวคิดพออยู่พอกินมาปรับใช้ในการบริหารจัดการโครงการ จึงเกิดเป็นโครงการ "ศูนย์สุขภาพวิถีธรรม บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด" ขึ้นมา ซึ่งส่งผลหลายด้านแก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ความรู้ทางด้านสุขภาพทางเลือกของคนในชุมชน การส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน และด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พิเชฐ โสวิทยสกุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2557
Date.Issued
2563-11-18
Date.Modified
2563-11-18
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10