ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอำเภอตระการพืชผลจำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างก่อนเข้าเป็นและหลังเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร อำเภอตระการพืชผลจำกัด จังหวัดอุบลราชธานี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอำเภอตระการพืชผลจำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างก่อนเข้าเป็นและหลังเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร อำเภอตระการพืชผลจำกัด จังหวัดอุบลราชธานี
Title.Alternative
A Comparative study of Takanphutphol agricultural cooperative's Memberships status before-after Attended in Ubonratchathanee province
Creator
รจนา ชนแดง
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ภาควิชาเทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- ไทย -- ตระการพืชผล (อุบลราชธานี) -- ภาวะเศรษฐกิจ
Subject
เทคนิคเกษตร -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุรพล เศรษฐบุตร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2536
Date.Issued
2563-10-16
Date.Modified
2563-10-16
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคนิคเกษตร
Thesis.Descipline
พัฒนาการเกษตร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19