ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาจุดนำไฟฟ้าของคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นในพอลิยูริเทนนาโนคอมพอสิตโดยวิธีผสมแบบหลอมเหลว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาจุดนำไฟฟ้าของคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นในพอลิยูริเทนนาโนคอมพอสิตโดยวิธีผสมแบบหลอมเหลว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Study of electrical percolation threshold of MWCNT in polyurethane nanocomposites prepared by melt mixing process
Creator
กิตติมนต์ จิระกิตติดุลย์
Subject
คาร์บอน -- วิจัย
Subject
นาโนคอมพอสิต -- วิจัย
Subject
โพลิยูริเธน -- วิจัย
Subject
คาร์บอนนาโนทิวบ์ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะวิทยาศาสตร์ -- วิจัย
Description.Abstract
โดยทั่วไปเทอร์โมพลาสติกพอลิยูริเทนจัดเป็นบล็อกโคพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยโครงสร้างส่วนแข็งและส่วนนิ่ม ซึ่งจะถูกปรับปรุงสมบัติการนำไฟฟ้าด้วยการเติมคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น (Multi-wall carbon nanotube, MWCNT) ในงานวิจัยนี้ใช้พอลิยูริเทนที่มีโครงสร้างส่วนนิ่มที่ต่างกัน ได้แก่ พอลิอีเทอร์ (PU-ethcr) และพอลิเอสเทอร์ (PU-ester) นาโนคอมพอสิตที่ความเข้มข้น 0.3 - 1.5 %wt จะถูกเตรียมด้วยวิธีการผสมแบบหลอมเหลวโดยใช้อุณหภูมิการผสมที่ต่างกัน จากผลของ FESEM พบว่า MWCNT สามารถกระจายตัวได้ดีในพอลิยูริเทนเมตทริกซ์ทั้งสองชนิด เมื่อใช้ the percolation theory มาวิเคราะห์หาค่า pc (percolation thresholds) และค่า t exponent ใน PU/MWCNT นาโนคอมพอสิต พบว่าใน PU-ester นาโนคอมพอสิตมีค่า pc = 0.45 และค่า t exponent = 2.70 ซึ่งค่า t exponent เป็นแบบ universal บ่งชี้ถึงโครงสร้างห้ามิติ (hypercubic structure) ของโครงข่ายเชื่อมโยงการนำไฟฟ้าของ MWCNT ส่วน PU-ether นาโนคอมพอสิต พบค่า Pc = 0.43 และค่า t exponent = 5.68 ค่า t exponent เป็นแบบ non-universal บ่งชี้ถึงการเกิด tunneling effect ในนาโนคอมพอสิต เมื่อความเข้มข้นของ MWCNT ที่มากกว่าจุด Pc ค่าโมดูสัสของ PU-ester นาโนคอมพอสิตเพิ่มขึ้น 25% ในขณะที่ค่าโมดูสัสของ PU-ether นาโนคอมพอสิตเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งเป็นผลมาจาก MWCNT กระจายในโครงสร้างส่วนแข็งของ PU-ester จึงทำให้มีการปรับปรูงสมบัติเชิงกลที่ดีกว่า PU-ether นาโนคอมพอสิตที่ MWCNT กระจายในโครงสร้างส่วนนิ่ม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิทยาศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
science.kmitl.ac.th
Date.Created
2560
Date.Issued
2563-09-29
Date.Modified
2563-09-29
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144