ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรณที่ 21 ในเขตภาคกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรณที่ 21 ในเขตภาคกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Title.Alternative
The analysis of construct validity of on indicators of desired characteristic of educational administrators in 21st century, colleges in Central region The Office of Vocationa Education Commission
Creator
พัทรียา พันธรัตน์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย (ภาคกลาง)
Subject
ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
Subject
College administrators -- Thailand, Central
Subject
Educational indicators
Subject
การบริหารการศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาบริหารการศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยในเขตภาคกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูวิทยาลัยในเขตภาคกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 270 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.60-1.00 และค่าความเชื่อมัน .984 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ การพัฒนาตนเอง เข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร คุณธรรมจริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มี 6 องค์ประกอบ 40 ตัวบ่งชี้ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบควมตรงของโมเดล โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (X2) เท่ากับ 582.01 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 563 ค่านัยสำคัญทางสถิติ (p) เท่ากับ 0.28 ส่วนค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.90 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.86
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
บุญจันทร์ สีสันต์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
boonchan.si@kmitl.ac.th
Date.Created
2562
Date.Issued
2563-09-23
Date.Modified
2563-09-23
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2017-ED-M-218-017
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. (การบริหารการศึกษา)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2562
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Thesis.Descipline
การบริหารการศึกษา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87