ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสังเคราะห์ไบโอดีเซลด้วยการผสมแบบสัญญาณอลวน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การสังเคราะห์ไบโอดีเซลด้วยการผสมแบบสัญญาณอลวน
Title.Alternative
Chaotic mixing for biodiesel synthesis
Creator
ศักดา สาครตานันท์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การสังเคราะห์
Subject
ระบบไร้ระเบียบ
Subject
วิศวกรรมสารสนเทศ -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
ปริญญานิพนธ์นี้เสนอการประยุกต์ใช้สัญญาณอลวนสำหรับการปั่นผสมในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล เพื่อประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต โดยทำการศึกษาในสถานการณ์จำลองการปั่นผสมที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ควบคุมการปั่นผสมแบบอลวนผ่านวงจรมอดูเลตความกว้างของพัลส์ (PWM) และทำการเปรียบเทียบการปั่นผสมด้วยสัญญาณอลวนเทียบกับสัญญาณประเภทอื่น จากการวิจัย พบว่าการใช้สัญญาณอลวนควบคุมการปั่นผสมในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล มีประสิทธิภาพสูงกว่า การใช้การปั่นผสมแบบความเร็วคงที่ในแบบเดิม บ่งนัยถึงการขยายผลในการนำวิธีนี้ไปใช้ และควร ศึกษา ตรวจสอบผลที่ได้จากการวิจัยนำร่องนี้ต่อไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปิติเขต สู้รักษา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
pitikhate.so@kmitl.ac.th
Date.Created
2550
Date.Issued
2563-09-02
Date.Modified
2563-09-02
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.(วิศวกรรมสารสนเทศ)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2550
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสารสนเทศ)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
บัณฑิตวิทยาลัย
Thesis.Descipline
วิศวกรรมสารสนเทศ
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19