ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> จลนศาสตร์ออกซิเดชันของมลพิษอนุภาคเขม่าไบโอดีเซล ในตัวกรองมลพิษอนุภาคดีเซล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
จลนศาสตร์ออกซิเดชันของมลพิษอนุภาคเขม่าไบโอดีเซล ในตัวกรองมลพิษอนุภาคดีเซล
Title.Alternative
Biodiesel soot oxidation kinetics on a conventional diesel particulate filter
Creator
ปรียามาศ มณีวรรณ
Creator
ปัญจพล วิชชาพิณ
Creator
สานิตย์ อ่องบางน้อย
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพน
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- แง่สิ่งแวดล้อม
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ออกซิเดชัน
Description.Abstract
โครงงานนี้เป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของมลพิษอนุภาค และยังศึกษาการเกิดและการกำจัดมลพิษอนุภาคจากไอเสียโดยเครื่องกำจัดมลพิษอนุภาคแบบไหลผ่านทั้งหมด (Full-flow Diesel Particulate Filter, DPF) เปรียบเทียบระหว่างเชื้อเพลิงดีเซลและไบโอดีเซลที่โหลด80% โดยการให้ความร้อนจากเตาเผาอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังทำการออกแบบชุดทดลองการดักและการกำจัดมลพิษอนุภาค ในการทำโครงงานนี้จะต้องทำการศึกษาในเรื่องการเกิดมลพิษอนุภาค ขนาด องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณของมลพิษระหว่างเชื้อเพลิงดีเซลและไบโอดีเซลโดยการวัดจากความดันตกคร่อมที่ขาเข้าและขาออก ซึ่งความดันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมลพิษอนุภาคที่สะสมมากขึ้นในตัวกรอง นอกจากนี้ยังศึกษาการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของมลพิษที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์และสะสมอยู่ในตัวกรอง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปรีชา การินทร์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2556
Date.Issued
2563-08-21
Date.Modified
2563-08-21
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10