ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถด่วนพิเศษ (BRT) ในแง่ของ เวลา ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถด่วนพิเศษ (BRT) ในแง่ของ เวลา ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย
Title.Alternative
Users satisfaction towards bus rapid transit (BRT) in timing safety and comfort
Creator
พงศธร ขาวขำ
Creator
วรวัฒน์ ทิพย์แก้ว
Creator
ศิรวุฒิ วงศรานนท์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา -- ปริญญานิพนธ์
Subject
รถประจำทางด่วนพิเศษ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
Subject
วิศวกรรมโยธา -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
เนื่องจากรถประจาทางด่วนพิเศษ (BRT) เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ถือว่าเพิ่งนาเข้ามาใช้ในประเทศไทยได้ไม่นาน แต่เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านเวลา ความปลอดภัย และความสะดวกสบายแต่ก็ยังไม่เคยมีผู้ทาวิจัย เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้รถประจาทางด่วนพิเศษ (BRT) ว่ามีประสิทธิภาพทั้งในด้านเวลา ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย จริงหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด โดยงานวิจัยนี้ได้แจกแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 ชุด และแบ่งหัวข้อเรื่องที่จะสอบถามความคิดเห็นหลักๆ เป็น 3 หัวข้อคือความคิดเห็นด้านเวลา ความคิดเห็นด้านความปลอดภัย และความคิดเห็นด้านความสะดวกสบาย เมื่อทาการศึกษาพบว่าผู้มาใช้บริการรถประจาทางด่วนพิเศษ (BRT) เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย และจะอยู่ในช่วงอายุ 24-45 ปีเป็นส่วนใหญ่ และโดยภาพรวมแล้วการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้รถประจาทางด่วนพิเศษ (BRT) ด้านเวลา ด้านความปลอดภัย และด้านความสะดวกสบาย จะอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งปัญหาหลัก ๆ ที่ควรแก้ไขเล็กน้อยคือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
จำรัส พิทักษ์ศฤงคาร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2556
Date.Issued
2563-08-18
Date.Modified
2563-08-18
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโยธา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.50.201