ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> aผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การออกแบบเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
aผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การออกแบบเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Title.Alternative
Effects of design-based instruction combine with online learning to learning achievement on creating website with HTML5 for grade 12
Creator
อภินัทธ์ อัชชพันธ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน
Subject
โรงเรียนศรัทธาสมุทร -- การศึกษาและการสอน
Subject
คอมพิวเตอร์ศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา -- วิทยานิพนธ์
Subject
เอชทีเอ็มแอล -- การเรียนการสอนผ่านเว็บ
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ที่มีการออกแบบเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านความรู้และทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 2) พัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้และทักษะ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การออกแบบเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์กับกลุ่มที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 ห้องเรียน 120 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การออกแบบเป็นฐาน บทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์แบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านพุทธิพิสัยและใบงานวัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะพิสัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) โดยใช้สูตรของ Wilk’s Lambda ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 4.44, S = 0.65) 2) คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับดี (x̄ = 4.31, S = 0.49) และประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์มีค่า EI/E2 เท่ากับ 80.26/81.54 3) นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การออกแบบเป็นฐานร่วมกับบทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยมากกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
thiyaporn.ka@kmitl.ac.th
Date.Created
2562
Date.Issued
2563-08-06
Date.Modified
2563-08-06
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2019-ED-M-244-062
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2562
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Thesis.Descipline
คอมพิวเตอร์ศึกษา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87