ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะความสบายกับกระบวนการคิดซับซ้อนของนักเรียน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะความสบายกับกระบวนการคิดซับซ้อนของนักเรียน
Title.Alternative
The relationship between thermal comfort and student cognitive performance
Creator
รวิณัฐ ตันวิสุทธิ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
นักเรียน -- ปัจจัยเกี่ยวกับอากาศ
Subject
สภาพแวดล้อมห้องเรียน
Subject
นักเรียน -- พฤติกรรม
Subject
Students -- Climatic factors
Subject
Classroom environment
Subject
Students -- Behavior
Subject
โรงเรียนนครสวรรค์ -- การศึกษาและการสอน
Subject
สถาปัตยกรรมภายใน -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน -- วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานวิจัยเชิงทดลองนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะความสบายกับกระบวนการคิดซับซ้อนโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนครสวรรค์ ห้องเดียวกันจำนวน 30 คน ผู้ทดลองได้ทำการจัดค่าสภาวะความสบายเชิงอุณหภาพและแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ให้อยู่ในห้องเรียนที่ปรับอากาศแบบผสมผสานระหว่างธรรมชาติและเครื่องกล (พัดลม) หนึ่งกลุ่มมีอุณหภูมิเฉลี่ย 31.9 ๐C ส่วนอีกกลุ่มเป็นห้องที่มีระบบปรับอากาศแบบเครื่องกล (เครื่องปรับอากาศ) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25.4 ๐C อยู่ในห้องเป็นเวลา 20 นาทีจนคุ้นชินกับสภาวะแล้วจึงให้ทำการทดสอบกระบวนการคิดซับซ้อนด้วยโปรแกรม CBS Trials เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้เหตุผลการจำและการวางแผนพบว่านักเรียนในห้องพัดลมสามารถยอมรับความรู้สึกร้อนเล็กน้อยได้แต่ต้องการให้เย็นขึ้น ส่วนนักเรียนในห้องแอร์รู้สึกเย็นและไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อนำผลการทดสอบกระบวนการคิดซับซ้อนมาเปรียบเทียบด้วยวิธีทางสถิติพบว่าผู้ทดสอบในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศมีผลคะแนนด้านการใช้เหตุผล (T = 3.439, P = 0.002) และการจำ (T= 2.194, P = 0.040) มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ผลคะแนนด้านการวางแผน (T = 0.408, P = 0.687) ไม่มีความแตกต่างกันผลการทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าสภาวะความสบายเชิงอุณหภาพอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน หรือคะแนนในการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พิยะรัตน์ นันทะ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2562
Date.Issued
2563-08-05
Date.Modified
2563-08-05
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2019-AR-M-003-010
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2562
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สถาปัตยกรรมภายใน)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.223.251