ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบป้องกันฟ้าผ่า วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้า หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบป้องกันฟ้าผ่า วิชาการป้องกันระบบไฟฟ้า หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
Title.Alternative
Computer assisted instruction entitled lightning protection system of power system protection course for bachelor of science in Electrical Technology at Phetchaburi Rajabhat University
Creator
ราเชณ คณะนา
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การป้องกันฟ้าผ่า -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร -- วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
threraphon.th@kmitl.ac.th
Date.Created
2551
Date.Issued
2563-07-29
Date.Modified
2563-07-29
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2008- ED-M-231-078
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
บัณฑิตวิทยาลัย
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144