ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของลูกค้าห้างเทศโก้โลตัส ในเขตกรุงเทพมหานคร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของลูกค้าห้างเทศโก้โลตัส ในเขตกรุงเทพมหานคร
Title.Alternative
Affecting factors for housebrand's buying decision of tesco store in Bangkok
Creator
พงศ์ธรรม บูรณะดิษ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
การซื้อสินค้า
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
Subject
วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม -- วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อตินุช กาญจนพิบูลย์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2549
Date.Issued
2563-07-29
Date.Modified
2563-07-29
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
9741523629
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
บัณฑิตวิทยาลัย
Thesis.Descipline
วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5