ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เครื่องติดตามเด็กพลัดหลงด้วยโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เครื่องติดตามเด็กพลัดหลงด้วยโครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
Title.Alternative
An epuipment for searching missing child using wireless sensor network
Creator
พรตะวัน รัตนโชติ
Creator
พัทธ์ธีรา พืชจันทร์โสภณ
Creator
พิชญะ ขันธ์วรวงศ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย
Subject
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
Subject
วิศวกรรมโทรคมนาคม -- ปริญญานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สิรภพ ตู้ประกาย
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2556
Date.Issued
2563-07-20
Date.Modified
2563-07-20
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19