ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ขั้นตอนวิธีวอลลุมออฟฟลูอิดสำหรับการหารูปร่างของขอบเขตอิสระบนพื้นที่ ของของไหลที่มีเงื่อนไขขอบเป็น rigid free-slip wall , rigid no-slip wall และ continuative

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ขั้นตอนวิธีวอลลุมออฟฟลูอิดสำหรับการหารูปร่างของขอบเขตอิสระบนพื้นที่ ของของไหลที่มีเงื่อนไขขอบเป็น rigid free-slip wall , rigid no-slip wall และ continuative
Title.Alternative
Volome-of fluid algorithms for tracking fluid interfaces for rigid free-slip wall, rigid no-slip wall and continuative
Creator
กฤษฎา เสนวิรัช
Creator
ณรงค์ศักดิ์ ดำปิน
Creator
นรุตม์ รัชชประภาพรกุล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Subject
ของไหล
Subject
พลศาสตร์ของไหลเชิงการคำนวณ
Subject
คณิตศาสตร์ประยุกต์ -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ปัญหาพิเศษนี้เป็นการศึกษาเรื่องของไหลที่มีการเคลื่อนที่แบบขอบอิสระเพื่อต้องการหารูปร่างของขอบอิสระและหาค่าประมาณของจุดใดบนขอบเขตอิสระที่อยู่ระหว่างของไหล 2 ชนิด โดยนำสมการนาเวียร์-สโตกส์(Navier-Stokes equation) มาใช้เพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของไหลและใช้วิธีการวอลลุมออฟฟลูอิค(Volume-of-Fluid:VOF) ในการประมาณค่าหาผลเฉลยของจุดใดๆบนขอบอิสระที่ขึ้นอยู่กับเวลา โดยวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่าวิธีอื่นโดยวิธีวอลลุมออฟฟลูอิคจะสร้างตารางออยเลอร์ของเซลล์รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งสามารถนำวิธีการเชิงตัวเลข(Numerical Method) มาประมาณค่าโดยนำวิธีการผลต่างอัตตะ(Finite Difference Method) มาใช้ในการหาผลเฉลี่ย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
กัญญ์ณณัฏฐ์ แจ่มศรี
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2556
Date.Issued
2563-07-17
Date.Modified
2563-07-17
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิทยาศาสตร์
Thesis.Descipline
คณิตศาสตร์ประยุกต์
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87