ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ชุดทดสอบการเกิดผลกระทบของระบบภายในท่อลม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ชุดทดสอบการเกิดผลกระทบของระบบภายในท่อลม
Title.Alternative
Experimental traning set for studying system in the duct
Creator
กิจจา อภิบาลบริรักษ์
Creator
ภาณุวัฒน์ ประทีปนำชัย
Creator
สุเมธ รักแม่
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Subject
การระบายอากาศ -- การทดสอบ
Subject
วิศวกรรมเครื่องกล -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อระบบลมภายในท่อลม (System Effect) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความยาวท่อทางเข้าทางออกของโบล์เวอร์ (Blower) ที่มีพื้นที่หน้าตัดขนาด 3 x 3 นิ้ว และเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 นิ้วของท่อหน้าตัดเหลี่ยมและหน้าตัดวงกลมตามลำดับ ในการศึกษานี้ได้ทดลองเปลี่ยนความยาวท่อในขาเข้าช่วง 5 ถึง 15 เซนติเมตร และความยาวท่อขาออกในช่วง 2 ถึง 32 เซนติเมตร โดยกำหนดความยาวตามค่าประสิทธิภาพความยาวท่อ (Effective Duct Length) ตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 125 รวมไปถึงทำการติดตั้งแดมเปอร์(Damper)เพื่อศึกษาที่อัตราการไหลที่แตกต่างกันซึ่งการทดลองพบว่า ณ ความยาวเท่ากับ 19.6เซนติเมตรที่เป็นความยาวที่มีประสิทธิภาพความยาวท่อ 100 %ของท่อสี่เหลี่ยม และความยาวเท่ากับ 20.17เซนติเมตรที่เป็นความยาวที่มีประสิทธิภาพของท่อวงกลมนั้น อัตราการไหลของลมขาออกจะมีค่าเท่ากับลมขาเข้าและใช้พลังงานน้อยที่สุด โดยหากความยาวท่อมีค่าน้อยกว่าค่านี้ อัตราการไหลของลมที่ทางออกจะมีค่าน้อยกว่าที่ทางเข้าอีกทั้งสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่า แต่อย่างไรก็ดีการสิ้นเปลืองพลังงานอันเนื่องมาจากความยาวท่อที่มีประสิทธิภาพความยาวท่อน้อยกว่า 100 % นี้จะมีค่าไม่มากไปกว่าการที่ท่อขาออกเป็นท่องอ 90 องศา ซึ่งจะให้อัตราการไหลลมขาออกมีค่าน้อยที่สุดและสิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุด นอกจากนี้หากความยาวท่อมีค่ามากกว่าความยาวที่มีค่าประสิทธิภาพความยาวท่อ 100 % แล้ว อัตราเร็วลมขาออกจะลดลงเนื่องจากเกิดการสูญเสียภายในระบบท่อลม ซึ่งผลทดลองนี้สอดคล้องกับทางทฤษฎีทั้งหมด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
มณฑล ใจกุศล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2556
Date.Issued
2563-07-10
Date.Modified
2563-07-10
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเครื่องกล
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.222.124