ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบควบคุมกระแสและแรงดันคงที่สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
เครื่องประจุแบตเตอรี่แบบควบคุมกระแสและแรงดันคงที่สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์
Title.Alternative
Constant current & Voltage charger for solar energy system
Creator
นิรัชพร จิระจิตต์มีชัย
Creator
ปกรณ์ จารุพงศา
Creator
ประกาศิต อังคะนาวิน
Creator
ประสิทธิ์ ศักดิ์สิทธานุภาพ
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- ปริญญานิพนธ์
Subject
เครื่องประจุแบตเตอรี่
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงงานนี้นำเสนอการสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้วิธีการควบคุมแบบกระแสและแรงดันคงที่ (Constant Current Constant Voltage, CCCV) เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการประจุแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่ประเภทตะกั่ว-กรดขนาด12V 7.5Ah จำนวน 2 ก้อนและใช้เทคนิคการควบคุมแบบพีไอ (Proportional-Integralcontroller , PI) เพื่อออกแบบควบคุมระบบแบบป้อนกลับ (Feedback Control) ซึ่งเทคนิคนี้มีข้อดีคือสามารถควบคุมกระแสและแรงดันในการประจุแบตเตอรี่ให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงของการประจุแบตเตอรี่และส่งผลให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานขึ้นกว่าการประจุแบตเตอรี่แบบทั่วไป
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2555
Date.Issued
2563-07-09
Date.Modified
2563-07-09
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19