ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การจำลองการควบคุมเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมกำลังรีแอคทีฟ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การจำลองการควบคุมเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมกำลังรีแอคทีฟ
Title.Alternative
Simulation of Inverter Air Conditioner Control for Controlling Reactive Power
Creator
วรพจน์ วิริยะอุตสาหกุล
Creator
วรภัทร พนาเจริญวงศ์
Creator
วิภาพร พงษ์พิริยะกิจกุล
Creator
ศศธร โกศลศักดิ์สกุล
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -- ปริญญานิพนธ์
Subject
กำลังรีแอคทีฟ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Subject
เครื่องปรับอากาศ -- การควบคุม -- แบบจำลอง
Subject
อินเวอร์เตอร์
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้า -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
เนื่องจากแนวโน้มยอดขายของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์กลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานแทนที่เครื่องปรับอากาศแบบเก่า และนอกเหนือไปจากความสามารถในการประหยัดพลังงานแล้ว อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ภายในเครื่องปรับอากาศยังมีศักยภาพในการควบคุมกำลังรีแอคทีฟ โดยการควบคุมกระแสแบบแยกส่วนในกรอบอ้างอิง dq จากความสามารถนี้ จะสามารถควบคุมกำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ในการรักษาอุณหภูมิ และกำลังรีแอคทีฟแยกกันได้ ปริญญานิพนธ์นี้จึงทำการสร้างแบบจำลอง และศึกษาการควบคุมเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ เพื่อที่สามารถรักษาความเย็นได้ตามที่ต้องการ และในขณะเดียวกันสามารถควบคุมกำลัง รีแอคทีฟเพื่อให้ค่าตัวประกอบกำลังมีค่าที่ดีขึ้น เพื่อลดกำลังสูญเสียลงได้ หมายถึงการลดค่าไฟฟ้าในส่วนที่ไม่จำเป็น ลดกำลังสูญเสียของหม้อแปลงและสายไฟฟ้าลง ทำให้หม้อแปลงจะมีกำลังเหลือไปจ่ายโหลดอื่นเพิ่มเติมได้ ผลจากแบบจำลองที่ได้คือผลกระทบต่อความสามารถในการควบคุมกำลัง รีแอคทีฟของระบบภายในขึ้นกับอุณหภูมิที่ต้องการรักษาในห้องและอุณหภูมิภายนอก โดยมีข้อจำกัดคือกระแสพิกัดของอุปกรณ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วรวรรธน์ นาคะวิโร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2557
Date.Issued
2563-07-09
Date.Modified
2563-07-09
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้า
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.205.144