ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนเรื่องการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนเรื่องการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Title.Alternative
Augmented reality learning media of CCTV installation on electronic devices in security system
Creator
จิรศักดิ์ นาคพริก
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ความจริงเสมือนเพื่อการศึกษา
Subject
โทรทัศน์วงจรปิด
Subject
Virtual reality in education
Subject
Closed-circuit television
Subject
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ--การศึกษาและการสอน
Subject
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่องการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ รักษาความปลอดภัย 2) หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่องการ ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ที่เข้าเรียน วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่องการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย 2) ใบงานการทดลอง 3) แบบประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่องการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย4) แบบวัดผลสัมถุทธิ์ 5) แบบ ประเมินทักษะการปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่องการติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก( x̄= 4.52, S.D. = 0.42) และด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี ( x̄ = 4.08, S.D. = 0.49) 2) ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน เรื่องการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.07/81.34 ซึ่งเปีนไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2562
Date.Issued
2563-07-07
Date.Modified
2563-07-07
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2019-ED-M-231-117
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2562
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Thesis.Descipline
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87