ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
Title.Alternative
Organization commitment of private vocation school teachers Songkhla province
Creator
วัชรี กรีธาสันต์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ครู--ทัศนคติ
Subject
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน--ไทย--สงขลา
Subject
การบริหารอาชีวศึกษา--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา--วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2545
Date.Issued
2563-06-25
Date.Modified
2563-06-25
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.ISBN
9746486713
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545
Thesis.DegreeName
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (การบริหารอาชีวศึกษา)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Thesis.Descipline
การบริหารอาชีวศึกษา
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10