ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แสงและเสียงที่เหมาะสมสำหรับที่พักอาศัยผู้มีอาการซึมเศร้าในโรคไบโพลาร์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
แสงและเสียงที่เหมาะสมสำหรับที่พักอาศัยผู้มีอาการซึมเศร้าในโรคไบโพลาร์
Title.Alternative
The suitable light and sound condition to accommodate the depression period in bipolar disorder person
Creator
ณัฐกานต์ ประทุมพล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
โรคซึมเศร้า--การบำบัดด้วยแสง
Subject
โรคซึมเศร้า--การบำบัดด้วยเสียง
Subject
ผู้ป่วย--ที่อยู่อาศัย
Subject
Psychotic depression
Subject
สถาปัตยกรรมภายใน--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การดำเนินชีวิตในปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมมากมายความเครียดจากการทำงาน ความผิดหวังจากเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ส่งผลทำให้เกิดสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวน หงุดหงิดง่าย มีอารมณ์เศร้า ท้อแท้ เบื่อหน่ายในชีวิตซึ่งอาจะพัฒนาไปจนถึงขั้นคิดทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นสภาวะที่อันตรายอย่างมาก “อารมณ์ขึ้นลงรุนแรงเป็นช่วง ๆ เหวี่ยงผิดปกติซึมเศร้าหรืออยากตายไม่ได้นิสัยเสีย แต่นี่อาจเป็นอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน” โรคไบโพลาร์ (Bipolar) ผู้ป่วยโรคนี้จะมีอารมณ์สองขั้วคือ ภาวะแมเนีย (Mania) และภาวะซึมเศร้า กล่าวคือไบโพลาร์จะมีลักษณะที่มีอารมณ์ช่วงหนึ่งสนุกสนานครื้นเครงรื่นเริง สลับกับอารมณ์ซึมเศร้าอีกช่วงหนึ่ง เราจึงเรียกไบโพลาร์ว่าโรคเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย บ้างก็เรียกโรคอารมณ์แปรปรวน จะเห็นได้ว่าภาวะซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งโรคซึมเศร้าและโรคไบโพลาร์ แต่ภาวะซึมเศร้าของโรคไบโพลาร์จะมีความรุนแรงมากกว่าโรคซึมเศร้าทั้งยังมีแนวโน้มกระทบไปถึงความสามารถในการทำงาน การใช้ชีวิตในสังคม และความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอีกด้วย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรม พฤติกรรมผู้อยู่ในอาการซึมเศร้าในไบโพลาร์ 2. เพื่อค้นหาปัจจัยแสงและเสียงภายในที่พักอาศัยที่ส่งผลกระทบ 3. เป็นข้อพิจารณาในการออกแบบการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพเน้นวิธีการสัมภาษณ์โดยการสนทนากลุ่มผู้เป็นไบโพลาร์จำนวน 5 คน และสัมภาษณ์สมาชิกอีก 15 คนจากชมรมเพื่อนไบโพลาร์ที่สมัครใจให้ข้อมูล และการทำแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มผู้ที่เป็นไบโพลาร์ 30 คน มีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์, เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ชุมพร มูรพันธุ์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Contributor.Email
chumporn.mo@kmitl.ac.th
Date.Created
2562
Date.Issued
2563-06-09
Date.Modified
2563-06-09
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2019-AR-M-003-019
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2562
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สถาปัตยกรรมภายใน)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.203.87