ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากเปลือกกล้วยเล็บมือนางและกล้วยหินในการต้านการเจริญของเชื้อก่อโรคในอาหาร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากเปลือกกล้วยเล็บมือนางและกล้วยหินในการต้านการเจริญของเชื้อก่อโรคในอาหาร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
Utilization of peel extracts from musa (AA group)
Creator
วลัยพร มัฆพาน
Creator
พัชราภรณ์ นาคเทวัญ
Subject
สารสกัดจากพืช -- การใช้ประโยชน์ -- วิจัย
Subject
สารต้านแบคทีเรีย -- วิจัย
Subject
เปลือกกล้วย -- สารสกัด -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -- วิจัย
Description.Abstract
สารประกอบฟีนอลิกจากเปลือกผลไม้จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และอาจมีฤทธิ์โนการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ งานวิจัยนี้เน้นศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากเปลือกกล้วยเล็บมือนางและเปลือกกล้วยหิน รวมทั้งศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดต่อการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ เมื่อนำเปลือกกล้วยทั้งสองสายพันธุ์ที่อยู่ในระยะดิบที่มีเปลือกเขียวทั้งหมด และระยะสุกที่มีเปลือกเหลืองทั้งหมด มาทำการสกัดสารประกอบฟีนอลิกด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ คลอโรฟอร์ม เอทานอล และนํ้า โดยใช้วิธีการสกัด 2 วิธี พบว่า ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกจากเปลือกกล้วยแต่ละสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับระยะการสุก ชนิดตัวทำละลาย และวิธีการสกัด สารสกัดจากเปลือกกล้วยเล็บมือนางสุกโดยใช้นํ้าเป็น ตัวทำละลาย จะให้สารประกอบฟีนอลิกสูงที่สุดเท่ากับ 193.54 มิลลิกรัม Gallic acid/100 กรัมนํ้าหนักแห้ง และสารสกัดจากเปลือกกล้วยหินดิบโดยใช้คลอโรฟอร์มเป็นตัวทำละลายและสกัดด้วยวิธีที่ 2 จะให้สารประกอบฟีนอลิกสูงที่สุด เท่ากับ 170.17 มิลลิกรัม Gallic acid/100 กรัมนํ้าหนักแห้ง เมื่อนำสารสกัดจากเปลือกกล้วยทั้งสองสายพันธุ์ จำนวน 20 ชนิดของสาร มาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 5 สายพันธุ์ ได้แก่ Escherichia coli TISTR 073, Bacillus cereus TISTR 035, Staphylococcus aureus TISTR 2326, Salmonella typhimurium TISTR 1469 และ Vibrio harveyi พบว่า สารสกัดจากเปลือกกล้วยทั้งสองสายพันธุ์ จำนวน 7 ชนิดของสารมีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ ค่าความเข้มข้นตํ่าสุดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้ง (MIC) และมีฤทธิ์ฆ่าจุลินทรีย์ และมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ (MBC) อยู่ในช่วง 16-200 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ16->200 ไมโครกรัม/ มิลลิลิตร ตามลำดับ จากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเปลือกกล้วยทั้งสองสายพันธุ์นี้มี แนวโน้มที่จะใช้เป็นสารต้านแบคทีเรีย แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารประกอบฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรค
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
pcc@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2563-05-22
Date.Modified
2563-05-22
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33