ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
A comparison on detecting homogeneity of variance methods
Creator
วราพร เหลือสินทรัพย์
Subject
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) -- วิจัย
Subject
สถิติทดสอบที -- วิจัย
Subject
ความน่าจะเป็น -- วิจัย
Subject
สจล. คณะวิทยาศาสตร์ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Description.Abstract
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน สำหรับ 3 4 และ 5 ประชากร ด้วย 5 วิธี คือ Bartlett’s Test, Cochran’s Test, Hartley’s Fmax Test, Levene’s Test, และ T3 Test 2. เพื่อเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ของสถิติทดสอบสำหรับการตรวจสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวน 3. เพื่อเปรียบเทียบกำลังการทดสอบของสถิติทดสอบสำหรับการตรวจสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวน ซึ่งทำการจำลองข้อมูลที่สุ่มจากประชากรที่มีการแจกแจงปรกติ การ แจกแจงเลขชี้กำลังและการแจกแจงแกมมา ตรวจสอบความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 เป็นไปตามเกณฑ์ของ Bradley ที่ระดับนัยสำคัญ 2 ระดับ คือ 0.01 และ 0.05 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สถิติทดสอบของบาร์ทเลทท์ (Bartlett’s Test) สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ทุกกรณีที่ศึกษา แต่สถิติทดสอบของคร็อก คราน (Cochran’s Test), สถิติทดสอบของฮาร์ดเลย์ (Hartley’s Fmax Test), และ สถิติทดสอบของเลวีน (Levene’s Test) สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได้ในบางกรณี นอกจากนี้สถิติที 3 ไม่สามารถควบคุมความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 เมื่อพิจารณากำลังการทดสอบ พบว่า สถิติทดสอบของบาร์ทเลทท์ และฮาร์ทเลย์ มีกำลังการทดสอบสูงที่สุดในเกือบทุกกรณีที่ศึกษา
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิทยาศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Contributor.Email
science.kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2563-05-22
Date.Modified
2563-05-22
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
EResearch
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33