ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
Title.Alternative
Development of information technology systems on student registration and assessment via the internet for Uthai Thani Commuity College
Creator
ไมตรี นาคประสิทธิ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Subject
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี. งานทะเบียนและวัดผล--การบริหาร
Subject
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)--วิทยานิพนธ์
Subject
การลงทะเบียนนักศึกษา
Description.Abstract
บทคัดย่อ: งานทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีโดยตั้งสมมุติฐานการวิจัย ไว้ว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยชุมชน อุทัยธานี จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับดีขึ้นไป และความคิดเห็นจากผู้ใช้ ระบบ สารสนเทศงานทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีอยู่ในระดับมาก ขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นักเรียน 2013 นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2551 ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น จำนวน 248 คน และผู้บริหาร ครู - อาจารย์ เจ้าหน้าที่งาน ทะเบียน และวัดผล ของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง รวมทั้งหมด 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี แบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ ผลจากการวิเคราะ ข้อมูลพบว่า (1) คุณภาพของระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( X = 4.21) (2) ความคิดเห็นจากผู้บริหาร ครู {u2013} อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผลผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57) (3) ความคิดเห็นนักเรียน - นักศึกษา ที่ใช้ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผลผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.11).
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
เลิศลักษณ์ กลิ่นหอม
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2552
Date.Issued
2563-04-21
Date.Modified
2563-04-21
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2009-ED-M-214-105
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์))
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Thesis.Descipline
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.146.10