ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สภาพและความต้องการในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
สภาพและความต้องการในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
Title.Alternative
aStatus and needs on the use of information technology media by teachers under vocational education Chachoengsao province
Creator
ภูษณิศา ยูงทอง
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
ครู--ไทย--ฉะเชิงเทรา
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Subject
การศึกษาวิทยาศาสตร์--วิทยานิพนธ์ (คอมพิวเตอร์)
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)--วิทยานิพนธ์
Description.Abstract
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและความต้องการในการใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จำแนกตามสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 198 คน กำหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูป Krejcie and Morgan และเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสภาพและความต้องการในการใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศของครู ค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ .97 และ .98 ตามลำดับ ข้อคำถามมีค่าดัชนีความ สอดคล้อง 0.67-1.00 เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพและความต้องการในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครู อยู่ในระดับ ปานกลางและระดับมาก ตามลำดับ 2. สภาพและความต้องการในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูไม่แตกต่างกัน ระหว่างสถานศึกษาทั้งภาพรวมและรายด้านที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ยกเว้นสภาพการใช้สื่อ เพียงด้านเดียวที่แตกต่างกัน คือ สภาพการใช้สื่อด้านงานประจำหรือบริหาร เมื่อทำการทดสอบ ความแตกต่างรายคู่ พบว่า แตกต่างกันจำนวน 5 คู่.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พรรณี ลีกิจวัฒนะ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2552
Date.Issued
2563-04-19
Date.Modified
2563-04-19
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2009-ED-M-214-096
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การศึกษาวิทยาศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Thesis.Descipline
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.207.247.69