ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แบบจำลองการสังเคราะห์น้ำมันดีเซลชีวภาพในเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนต่อเนื่องแบบอนุกรมที่มีการป้อนกลับเมทานอล

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แบบจำลองการสังเคราะห์น้ำมันดีเซลชีวภาพในเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนต่อเนื่องแบบอนุกรมที่มีการป้อนกลับเมทานอล
Title.Alternative
A model of biodiesel synthesis in CSTRs in series wtih methanol recycle
Creator
ช่อลดา บุญธนาวงศ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Subject
เครื่องมือแยกสาร--แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล--การสังเคราะห์--แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
Subject
เมทานอล--การนำกลับมาใช้ใหม่
Subject
วิศวกรรมเคมี--วิทยานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี--วิทยานิพนธ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ประกอบ กิจไชยา
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Date.Created
2552
Date.Issued
2563-03-26
Date.Modified
2563-03-26
Type
วิทยานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Identifier.KMITL CODE
KMITL-2009-EN-M-220-044
Source.CallNumber
EThesis
Language
tha
Coverage.Spatial
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)) -- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552
Thesis.DegreeName
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Thesis.Level
ปริญญาโท
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Thesis.Descipline
วิศวกรรมเคมี
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.51.69